Visa allt om Bollnäs Isolerservice AB
Visa allt om Bollnäs Isolerservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 014 1 310 2 006 1 724 2 142 2 092 1 252 1 440 1 531 1 207
Övrig omsättning - - - - - - 7 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 39 -157 2 67 81 144 44 84 37 -82
Resultat efter finansnetto 40 -158 2 67 86 144 50 88 41 -76
Årets resultat 40 -82 1 38 51 98 35 44 41 -68
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 246 215 210 242 229 286 252 83 108 134
Omsättningstillgångar 696 687 895 835 898 743 629 862 733 659
Tillgångar 942 902 1 105 1 077 1 127 1 029 881 945 841 793
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 704 664 745 845 807 756 658 623 578 537
Obeskattade reserver 0 0 76 76 60 43 32 32 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 103 105 106 107
Kortfristiga skulder 239 239 283 156 260 230 87 185 156 149
Skulder och eget kapital 942 902 1 105 1 077 1 127 1 029 881 945 841 793
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 264 260 240 240 267 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 650 569 628 495 299 279 104 216 206 250
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 269 182 206 138 195 48 120 185 178 218
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 014 1 310 2 006 1 724 2 142 2 092 1 259 1 440 1 531 1 207
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 007 655 1 003 862 1 071 1 046 626 720 766 604
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 462 377 417 321 380 377 236 324 331 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 -134 58 123 139 203 81 109 63 -57
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 53,74% -34,70% 16,36% -19,51% 2,39% 67,09% -13,06% -5,94% 26,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,14% -17,41% 0,18% 6,31% 7,63% 13,99% 5,56% 9,31% 4,99% -9,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,94% -11,98% 0,10% 3,94% 4,01% 6,88% 3,91% 6,11% 2,74% -6,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,46% 61,07% 52,44% 55,68% 49,95% 53,73% 55,91% 62,29% 58,79% 63,55%
Rörelsekapital/omsättning 22,69% 34,20% 30,51% 39,39% 29,79% 24,52% 43,29% 47,01% 37,69% 42,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,73% 73,61% 72,79% 83,66% 75,53% 76,55% 77,36% 68,36% 68,73% 67,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 234,73% 238,91% 268,20% 450,64% 294,62% 278,70% 590,80% 397,30% 380,77% 333,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...