Visa allt om Jörngården Psykologi & Psykoterapi AB
Visa allt om Jörngården Psykologi & Psykoterapi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 384 658 564 150 122 386 702 730 709 711
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 217 314 -102 -134 -91 295 155 86 -34
Resultat efter finansnetto 84 116 318 -80 -123 38 286 236 4 -29
Årets resultat 84 67 285 -80 -123 35 210 213 4 -29
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 387 593 399 22 46 70 73 92 7 13
Omsättningstillgångar 151 73 296 402 580 736 847 689 429 444
Tillgångar 539 666 695 425 627 806 920 781 435 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 446 487 544 260 415 613 678 519 335 337
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 132 121 112 139 161 144 172 0 0
Kortfristiga skulder 40 48 29 53 73 31 97 91 100 120
Skulder och eget kapital 539 666 695 425 627 806 920 781 435 457
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 41 - 10 103 52 120 155 206
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 180 173 0 4 0 0 0 2 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 23 10 6 0 33 24 57 78 115
Utdelning till aktieägare 125 125 125 0 75 75 100 50 30 6
Omsättning 384 658 564 150 122 386 702 730 709 711
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 384 658 564 150 122 386 702 730 709 711
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 235 224 72 47 33 188 139 240 286 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -23 222 330 -78 -110 -69 314 167 92 -27
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -41,64% 16,67% 276,00% 22,95% -68,39% -45,01% -3,84% 2,96% -0,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,18% 35,29% 52,81% -15,53% -16,75% 7,07% 32,61% 31,24% 22,07% -6,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,52% 35,71% 65,07% -44,00% -86,07% 14,77% 42,74% 33,42% 13,54% -4,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,91% 3,80% 47,34% 232,67% 415,57% 182,64% 106,84% 81,92% 46,40% 45,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,75% 73,12% 78,27% 61,18% 66,19% 76,05% 73,70% 66,45% 77,01% 73,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 377,50% 152,08% 1 020,69% 758,49% 794,52% 2 374,19% 873,20% 757,14% 429,00% 370,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...