Visa allt om Grödinge Golfcenter Aktiebolag
Visa allt om Grödinge Golfcenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 107 6 195 6 804 6 957 6 697 7 643 7 131 7 927 7 690 8 122
Övrig omsättning - - 18 38 17 34 17 49 8 10
Rörelseresultat (EBIT) -288 -161 144 110 72 171 -77 1 010 357 751
Resultat efter finansnetto -288 -161 144 103 79 178 -79 977 330 687
Årets resultat 17 74 119 47 23 127 17 524 166 144
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 245 1 424 1 656 1 841 2 124 2 309 2 404 2 664 2 906 3 225
Omsättningstillgångar 684 999 860 900 889 1 338 713 1 023 402 417
Tillgångar 1 929 2 423 2 516 2 740 3 013 3 646 3 117 3 687 3 309 3 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 517 1 499 1 426 1 307 1 260 1 238 1 110 1 293 769 603
Obeskattade reserver 0 339 611 650 637 621 650 782 539 461
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 463 941
Kortfristiga skulder 412 585 479 783 1 117 1 788 1 357 1 612 1 538 1 637
Skulder och eget kapital 1 929 2 423 2 516 2 740 3 013 3 646 3 117 3 687 3 309 3 642
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 511 1 294 1 350 925
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 2 440 2 461 2 647 2 590 3 131 1 257 962 1 394 1 761
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 865 949 1 086 1 017 1 206 1 068 881 1 081 1 070
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 200 0 0
Omsättning 6 107 6 195 6 822 6 995 6 714 7 677 7 148 7 976 7 698 8 132
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 10 10 13 13 13 14 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 679 688 756 696 670 588 549 610 549 625
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 355 368 383 375 362 335 296 244 273 292
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 180 479 394 298 463 199 1 321 688 1 089
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,42% -8,95% -2,20% 3,88% -12,38% 7,18% -10,04% 3,08% -5,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,88% -6,64% 5,72% 4,23% 2,62% 5,07% -2,47% 27,42% 10,79% 20,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,70% -2,60% 2,12% 1,67% 1,18% 2,42% -1,08% 12,75% 4,64% 9,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,20% 81,95% 81,75% 82,03% 81,90% 81,83% 82,63% 79,51% 78,58% 81,19%
Rörelsekapital/omsättning 4,45% 6,68% 5,60% 1,68% -3,40% -5,89% -9,03% -7,43% -14,77% -15,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,64% 72,78% 75,62% 66,20% 57,40% 46,51% 50,98% 50,70% 34,97% 25,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,51% 112,31% 121,92% 74,97% 49,87% 53,02% 26,68% 52,92% 13,72% 9,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...