Visa allt om Wedev Technical Solutions AB
Visa allt om Wedev Technical Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 880 10 487 13 584 13 896 15 446 14 275 10 573 8 384 13 728 11 749
Övrig omsättning 13 218 16 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 504 1 005 1 824 2 260 2 911 2 338 1 599 1 213 2 430 1 898
Resultat efter finansnetto 1 507 985 1 812 2 243 2 948 2 363 1 600 1 222 2 478 1 900
Årets resultat 2 260 1 206 1 389 2 053 1 632 1 251 1 174 1 177 1 317 981
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 190 45 122 0 0
Omsättningstillgångar 7 741 7 215 8 934 9 783 10 666 8 687 7 708 4 683 6 888 4 982
Tillgångar 7 741 7 215 8 934 9 783 10 666 8 877 7 754 4 804 6 888 4 982
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 761 1 501 1 694 2 305 1 953 1 520 1 369 1 295 2 018 1 331
Obeskattade reserver 0 1 408 1 998 1 998 2 428 1 726 1 089 1 095 1 491 861
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 980 4 306 5 241 5 480 6 285 5 630 5 296 2 415 3 379 2 791
Skulder och eget kapital 7 741 7 215 8 934 9 783 10 666 8 877 7 754 4 804 6 888 4 982
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 1 022 840 1 263 1 066
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 3 359 4 842 4 758 4 491 4 108 3 502 3 375 4 764 4 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 1 306 2 116 2 108 2 244 1 848 1 728 1 427 2 419 2 137
Utdelning till aktieägare 2 260 1 000 1 400 2 000 1 700 1 200 1 100 1 100 1 900 630
Omsättning 12 893 10 705 13 600 13 896 15 446 14 275 10 573 8 384 13 728 11 749
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 9 9 10 12 12 12 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 840 1 311 1 509 1 544 1 545 1 190 881 699 1 248 1 068
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 699 608 797 788 751 527 545 447 819 717
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 504 1 005 1 824 2 260 2 911 2 340 1 599 1 215 2 430 1 898
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,82% -22,80% -2,25% -10,03% 8,20% 35,01% 26,11% -38,93% 16,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,47% 13,96% 20,61% 23,44% 27,67% 26,65% 20,65% 25,42% 36,03% 38,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,70% 9,60% 13,55% 16,50% 19,11% 16,57% 15,14% 14,56% 18,08% 16,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,90%
Rörelsekapital/omsättning 21,44% 27,74% 27,19% 30,97% 28,36% 21,42% 22,81% 27,05% 25,56% 18,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,67% 36,03% 36,41% 39,49% 35,09% 31,45% 28,01% 43,76% 44,88% 39,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,44% 167,56% 170,46% 178,52% 169,71% 154,30% 145,54% 193,91% 203,85% 178,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...