Visa allt om M. Maddison Konsult AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 13 009 12 993 12 266 13 006 10 976 9 298 9 419 9 919 7 405 4 872
Övrig omsättning 0 16 137 180 175 123 0 0 50 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 215 711 2 072 3 156 1 612 654 495 1 126 792 -138
Resultat efter finansnetto 1 302 745 2 069 3 173 1 622 652 475 1 106 763 -163
Årets resultat 1 584 581 1 270 2 134 1 239 677 349 790 573 59
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 586 707 777 728 648 717 816 279 322 527
Omsättningstillgångar 5 814 6 044 6 617 5 857 4 190 3 160 2 257 3 230 2 678 1 670
Tillgångar 6 400 6 750 7 394 6 584 4 839 3 877 3 072 3 509 2 999 2 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 013 2 429 3 391 3 121 1 987 1 148 470 941 603 329
Obeskattade reserver 20 1 087 1 102 641 21 21 94 97 90 123
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 100 220 330 575 242 396 619
Kortfristiga skulder 3 367 3 234 2 901 2 723 2 611 2 378 1 933 2 229 1 911 1 126
Skulder och eget kapital 6 400 6 750 7 394 6 584 4 839 3 877 3 072 3 509 2 999 2 197
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 284
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 4 057 4 006 3 614 3 405 2 572 1 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 1 746 1 602 1 482 1 332 1 062 896
Utdelning till aktieägare 500 1 000 1 000 1 000 1 000 560 0 820 452 0
Omsättning 13 009 13 009 12 403 13 186 11 151 9 421 9 419 9 919 7 455 4 872
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 12 12 11 10 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 084 1 083 1 022 1 084 915 775 856 992 1 058 812
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 629 698 586 542 492 469 476 498 535 471
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 323 825 2 175 3 237 1 681 753 668 1 295 998 97
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,12% 5,93% -5,69% 18,49% 18,05% -1,28% -5,04% 33,95% 51,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,38% 11,08% 28,08% 48,31% 33,91% 17,95% 16,15% 32,15% 26,48% -6,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,02% 5,76% 16,92% 24,46% 14,95% 7,49% 5,27% 11,37% 10,72% -2,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,26% 96,16% 96,16% 96,35% 95,61% 97,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,81% 21,63% 30,30% 24,10% 14,39% 8,41% 3,44% 10,09% 10,36% 11,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,32% 48,55% 57,49% 55,00% 41,40% 30,03% 17,69% 28,85% 22,32% 19,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,68% 186,89% 228,09% 215,09% 160,47% 132,88% 116,76% 144,91% 140,14% 148,31%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...