Visa allt om Kenson AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 27 377 36 275 47 354 50 161 41 731 54 690 62 468 49 418 40 215 31 001
Övrig omsättning 594 0 0 558 23 230 48 0 44 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 735 2 384 1 077 2 247 -2 136 356 5 340 2 812 5 460 3 830
Resultat efter finansnetto 1 727 2 380 1 068 2 226 -2 076 344 5 337 2 801 5 447 3 751
Årets resultat 1 727 1 868 1 712 1 715 -342 -413 4 149 2 170 3 011 2 858
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 55 68 97 74 62 82 42 27 54
Omsättningstillgångar 39 682 33 352 43 952 39 925 49 191 58 923 49 357 76 257 35 750 36 254
Tillgångar 39 715 33 407 44 019 40 023 49 265 58 985 49 438 76 299 35 777 36 307
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 404 23 677 21 809 20 097 18 381 18 723 19 137 13 080 10 910 7 899
Obeskattade reserver 300 300 300 1 650 1 350 3 350 3 350 3 350 3 350 2 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 011 9 430 21 910 18 276 29 534 36 912 26 952 59 869 21 517 26 408
Skulder och eget kapital 39 715 33 407 44 019 40 023 49 265 58 985 49 438 76 299 35 777 36 307
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 883 2 797 2 254 2 058 1 695
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 905 877 751 682 509
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 971 36 275 47 354 50 719 41 754 54 920 62 516 49 418 40 259 31 001
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 475 7 255 7 892 8 360 6 955 10 938 12 494 9 884 8 043 6 200
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 598 695 648 716 703 760 742 604 549 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 753 2 397 1 107 2 277 -2 112 376 5 350 2 853 5 486 3 852
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,53% -23,40% -5,60% 20,20% -23,70% -12,45% 26,41% 22,88% 29,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,37% 7,14% 2,45% 5,61% -4,15% 0,61% 10,80% 3,69% 15,32% 10,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,34% 6,57% 2,27% 4,48% -4,90% 0,65% 8,55% 5,70% 13,63% 12,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,10% 28,33% 23,40% 23,82% 22,64% 24,97% 23,53% 19,08% 27,60% 30,15%
Rörelsekapital/omsättning 93,77% 65,95% 46,55% 43,16% 47,10% 40,25% 35,87% 33,16% 35,39% 31,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,55% 71,57% 50,08% 53,43% 39,45% 36,17% 43,99% 20,57% 37,40% 25,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,34% 76,88% 66,35% 65,35% 72,72% 75,95% 99,34% 103,99% 100,75% 92,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!