Visa allt om Fastighets & Saneringstjänst, FS AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 65 970 69 936 99 922 52 760 45 042 59 386 57 797 53 460 53 190 29 455
Övrig omsättning 824 929 312 71 160 412 429 392 218 392
Rörelseresultat (EBIT) 6 559 7 102 10 418 1 356 279 1 178 82 2 039 1 671 1 662
Resultat efter finansnetto 6 369 6 996 10 068 1 256 243 1 032 -175 1 846 1 614 1 602
Årets resultat 3 217 3 899 4 832 121 138 770 -76 65 509 850
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 049 10 466 10 214 13 098 5 297 6 261 5 219 6 320 2 791 742
Omsättningstillgångar 24 602 24 132 25 610 16 551 11 553 14 459 14 777 16 253 12 776 9 741
Tillgångar 42 651 34 598 35 824 29 649 16 849 20 720 19 997 22 573 15 567 10 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 428 7 211 8 812 3 979 3 858 3 720 2 951 3 027 3 362 3 254
Obeskattade reserver 11 933 9 252 7 115 3 271 2 136 2 136 2 136 2 336 1 240 470
Avsättningar (tkr) 0 0 0 252 412 301 217 133 0 0
Långfristiga skulder 4 547 2 959 3 187 8 020 993 2 207 1 957 3 879 882 141
Kortfristiga skulder 15 743 15 176 16 710 14 127 9 450 12 356 12 737 13 198 10 083 6 619
Skulder och eget kapital 42 651 34 598 35 824 29 649 16 849 20 720 19 997 22 573 15 567 10 483
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 15 745 18 925 21 346 18 025 14 579 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - 5 960 5 915 6 431 5 158 4 347 2 593
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 0 0 0 400 400
Omsättning 66 794 70 865 100 234 52 831 45 202 59 798 58 226 53 852 53 408 29 847
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 50 50 48 50 51 64 58 48 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 346 1 399 1 998 1 099 901 1 164 903 922 1 108 982
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 536 715 461 436 501 447 408 428 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 115 8 661 12 789 2 892 1 590 2 364 1 135 2 995 1 971 1 887
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,67% -30,01% 89,39% 17,14% -24,15% 2,75% 8,11% 0,51% 80,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,39% 20,63% 29,09% 4,66% 1,86% 5,71% 0,43% 9,08% 10,85% 15,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,95% 10,20% 10,43% 2,62% 0,70% 1,99% 0,15% 3,83% 3,18% 5,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 62,80% 61,67% 100,00% 68,94% 62,86% 64,61% 72,81% 71,05% 71,12%
Rörelsekapital/omsättning 13,43% 12,81% 8,91% 4,59% 4,67% 3,54% 3,53% 5,71% 5,06% 10,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,27% 41,70% 40,09% 22,03% 32,79% 25,99% 23,09% 21,04% 27,47% 34,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,27% 159,01% 153,26% 117,16% 120,49% 115,87% 109,13% 122,92% 126,71% 147,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...