Visa allt om Willéns Måleri AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 23 283 24 761 26 417 26 389 22 579 20 508 21 747 20 048 19 795 18 386
Övrig omsättning - - 91 1 908 187 632 139 - 60 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 999 2 341 2 332 3 952 1 794 1 773 360 733 2 067 1 480
Resultat efter finansnetto 1 993 2 342 2 425 3 953 1 798 1 786 394 865 2 336 1 560
Årets resultat 1 753 1 456 3 425 3 097 1 198 1 141 305 351 1 048 674
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 232 347 367 358 394 147 224 488 609 608
Omsättningstillgångar 11 044 10 581 10 948 10 868 9 882 9 975 8 918 9 383 9 845 7 503
Tillgångar 11 276 10 928 11 315 11 227 10 277 10 121 9 143 9 871 10 454 8 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 180 2 426 4 971 4 045 3 947 4 349 3 209 3 903 4 552 3 504
Obeskattade reserver 360 784 491 2 625 2 332 2 269 2 026 2 391 2 199 1 478
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 737 7 718 5 853 4 557 3 997 3 502 3 909 3 576 3 703 3 129
Skulder och eget kapital 11 276 10 928 11 315 11 227 10 277 10 121 9 143 9 871 10 454 8 111
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 474
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 10 854 10 252 10 827 10 029 9 108 7 920
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 4 127 3 676 3 810 3 502 3 217 3 528
Utdelning till aktieägare 0 1 000 4 000 2 500 3 000 1 600 0 1 000 1 000 0
Omsättning 23 283 24 761 26 508 28 297 22 766 21 140 21 886 20 048 19 855 18 386
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 29 29 29 29 28 29 29 27 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 832 854 911 910 779 732 750 691 733 707
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 539 543 594 588 522 506 514 474 465 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 113 2 461 2 458 4 058 1 868 1 851 489 853 2 193 1 654
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,97% -6,27% 0,11% 16,87% 10,10% -5,70% 8,47% 1,28% 7,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,73% 21,42% 21,44% 35,21% 17,50% 17,64% 4,30% 8,76% 22,38% 19,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,59% 9,45% 9,18% 14,98% 7,96% 8,70% 1,81% 4,31% 11,82% 8,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,35% 82,98% 82,88% 81,17% 84,46% 83,44% 82,20% 82,51% 84,20% 84,33%
Rörelsekapital/omsättning 14,20% 11,56% 19,29% 23,92% 26,06% 31,56% 23,03% 28,97% 31,03% 23,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,69% 27,80% 47,32% 54,27% 56,11% 60,46% 52,38% 57,39% 59,05% 56,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,74% 137,10% 187,05% 238,49% 247,24% 284,84% 228,14% 262,39% 265,87% 239,79%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...