Visa allt om Cretec Gislaved AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 65 620 50 701 48 053 32 946 37 884 27 268 30 060 30 623 24 301 15 116
Övrig omsättning 312 314 124 25 0 776 446 15 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 120 2 845 4 160 3 693 2 765 546 2 192 2 307 1 537 783
Resultat efter finansnetto 2 917 2 757 4 060 3 570 2 632 335 1 959 1 750 1 415 743
Årets resultat 2 198 2 033 2 988 2 575 1 852 236 1 520 1 922 747 397
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 915 3 219 4 904 4 770 5 040 3 947 4 486 4 839 4 819 674
Omsättningstillgångar 16 073 16 571 12 387 8 882 5 707 5 459 6 739 8 556 4 595 3 858
Tillgångar 18 988 19 790 17 291 13 652 10 747 9 406 11 225 13 394 9 414 4 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 618 3 920 4 887 3 898 2 324 472 1 835 2 116 1 194 1 047
Obeskattade reserver 18 40 68 31 25 27 0 0 740 370
Avsättningar (tkr) 524 269 150 150 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 041 3 296 3 551 3 806 4 061 2 955 3 188 3 195 3 376 146
Kortfristiga skulder 10 787 12 265 8 636 5 767 4 338 5 953 6 201 8 084 4 104 2 969
Skulder och eget kapital 18 988 19 790 17 291 13 652 10 747 9 406 11 225 13 394 9 414 4 532
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 417 5 623 4 871 3 268 2 341
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader - - - 0 0 2 174 2 156 1 785 1 490 884
Utdelning till aktieägare 1 000 1 500 3 000 2 000 1 000 0 1 600 1 800 1 000 600
Omsättning 65 932 51 015 48 177 32 971 37 884 28 044 30 506 30 638 24 301 15 116
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 26 24 19 18 14 14 13 11 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 187 1 950 2 002 1 734 2 105 1 948 2 147 2 356 2 209 2 519
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 603 640 536 573 514 554 585 531 443 542
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 318 3 067 4 376 3 963 3 070 924 2 721 2 814 1 838 955
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,43% 5,51% 45,85% -13,03% 38,93% -9,29% -1,84% 26,02% 60,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,44% 14,39% 24,06% 27,07% 25,78% 5,80% 19,61% 17,09% 16,33% 17,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,76% 5,62% 8,66% 11,22% 7,31% 2,00% 7,32% 7,47% 6,32% 5,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,66% 48,19% 46,95% 56,01% 41,81% 39,80% 43,24% 45,89% 28,12% 39,31%
Rörelsekapital/omsättning 8,06% 8,49% 7,81% 9,45% 3,61% -1,81% 1,79% 1,54% 2,02% 5,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,39% 19,97% 28,57% 28,73% 21,81% 5,24% 16,35% 15,80% 18,48% 29,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,68% 132,21% 139,25% 146,90% 116,69% 81,52% 95,81% 98,55% 62,96% 117,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!