Visa allt om Kirsebergs Plåt & Mekaniska Verkstad AB
Visa allt om Kirsebergs Plåt & Mekaniska Verkstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 14 189 13 073 12 896 11 750 10 942 12 871 11 128 9 871 10 371 11 992
Övrig omsättning - - - - 663 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 763 1 415 833 -493 -359 315 214 429 697 1 477
Resultat efter finansnetto 758 1 415 829 -499 -355 330 215 435 809 1 530
Årets resultat 457 811 502 17 105 162 94 221 424 824
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 624 370 1 545 961 1 276 1 071 756 465 428 254
Omsättningstillgångar 4 134 4 803 2 887 2 716 2 684 3 775 3 920 4 070 4 832 4 427
Tillgångar 4 758 5 174 4 432 3 677 3 959 4 846 4 676 4 535 5 261 4 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 842 2 843 2 482 2 130 2 263 2 301 2 265 2 291 2 191 1 857
Obeskattade reserver 820 675 315 145 690 1 205 1 115 1 060 945 745
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 096 1 656 1 635 1 402 1 006 1 340 1 296 1 184 2 125 2 079
Skulder och eget kapital 4 758 5 174 4 432 3 677 3 959 4 846 4 676 4 535 5 261 4 681
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 1 080 1 164 1 200 1 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 529 3 459 3 475 3 554 3 815 2 179 1 616 1 508 1 360
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 394 1 414 1 370 1 495 1 576 1 407 1 349 1 441 1 331
Utdelning till aktieägare 800 1 458 450 150 150 143 126 120 120 90
Omsättning 14 189 13 073 12 896 11 750 11 605 12 871 11 128 9 871 10 371 11 992
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 11 11 11 12 10 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 419 1 453 1 172 1 068 995 1 073 1 113 1 097 1 152 1 332
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 571 553 449 445 462 455 476 459 470 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 959 1 544 968 -334 -192 414 332 582 881 1 586
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,54% 1,37% 9,75% 7,38% -14,99% 15,66% 12,73% -4,82% -13,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,04% 27,44% 18,82% -13,38% -8,87% 6,81% 4,60% 9,59% 15,38% 32,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,38% 10,86% 6,47% -4,19% -3,21% 2,56% 1,93% 4,41% 7,80% 12,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,14% 76,29% 76,29% 74,30% 70,47% 72,02% 73,96% 75,61% 73,52% 70,82%
Rörelsekapital/omsättning 14,36% 24,07% 9,71% 11,18% 15,34% 18,92% 23,58% 29,24% 26,10% 19,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,16% 65,12% 61,55% 61,00% 70,01% 65,81% 66,01% 67,74% 54,58% 51,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,32% 287,26% 174,19% 191,73% 263,62% 278,21% 298,53% 340,12% 225,08% 211,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...