Visa allt om Göteborgs Tekniska College Aktiebolag
Visa allt om Göteborgs Tekniska College Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 111 076 109 818 126 324 113 896 84 062 99 293 70 300 43 896 41 380 34 726
Övrig omsättning 31 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 893 231 2 732 3 495 -5 301 -63 1 647 30 267 -7 670
Resultat efter finansnetto 1 935 165 2 701 3 477 -5 184 90 1 364 -86 708 -7 508
Årets resultat 1 935 165 2 701 3 477 -5 184 90 1 364 312 310 -7 508
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 462 2 841 2 667 1 796 1 663 1 369 1 802 3 143 3 617 4 351
Omsättningstillgångar 27 692 26 715 28 783 25 972 20 679 29 054 29 978 9 095 7 736 12 854
Tillgångar 30 154 29 556 31 450 27 767 22 342 30 423 31 780 12 238 11 353 17 205
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 905 13 971 13 805 11 104 7 627 12 811 12 721 2 785 2 472 2 162
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 216 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 4 325 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 249 15 585 17 645 16 663 14 715 17 613 14 734 9 454 8 665 15 042
Skulder och eget kapital 30 154 29 556 31 450 27 767 22 342 30 423 31 780 12 238 11 353 17 205
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 696 723 751 711 697 690 628 608 619 478
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 39 385 37 345 37 480 33 722 32 897 27 654 23 292 20 157 19 348 17 821
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 17 405 15 974 15 648 13 831 13 741 11 396 9 849 8 307 9 129 7 650
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 111 107 109 818 126 324 113 896 84 062 99 293 70 300 43 896 41 380 34 726
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 93 87 89 84 83 72 66 58 57 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 194 1 262 1 419 1 356 1 013 1 379 1 065 757 726 668
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 631 616 581 581 564 519 505 495 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 296 1 285 3 550 4 327 -4 488 1 039 2 958 1 353 1 709 -5 944
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,15% -13,07% 10,91% 35,49% -15,34% 41,24% 60,15% 6,08% 19,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,53% 0,78% 8,72% 12,66% -23,20% 0,36% 5,25% 0,59% 6,24% -43,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,77% 0,21% 2,17% 3,09% -6,17% 0,11% 2,37% 0,16% 1,71% -21,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,06% 72,88% 65,83% 64,82% 86,03% 89,69% 86,92% 96,03% 97,74% 97,51%
Rörelsekapital/omsättning 12,10% 10,13% 8,82% 8,17% 7,09% 11,52% 21,68% -0,82% -2,25% -6,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,75% 47,27% 43,90% 39,99% 34,14% 42,11% 40,03% 22,76% 23,14% 12,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 194,34% 171,41% 163,12% 155,87% 140,53% 164,96% 203,46% 96,20% 89,28% 85,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...