Visa allt om Åströms Rör i Grödinge AB
Visa allt om Åströms Rör i Grödinge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 877 4 414 5 420 4 756 6 102 6 316 5 627 6 437 7 088 5 953
Övrig omsättning 50 126 - 24 - 15 15 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -55 543 187 -60 19 -222 -25 41 -8 135
Resultat efter finansnetto -55 544 188 -64 18 -230 -26 40 -11 119
Årets resultat 1 318 188 -64 18 -178 2 16 5 70
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 20 4 7 32 87 145 246 243
Omsättningstillgångar 578 1 157 904 901 829 1 247 1 023 1 215 914 1 165
Tillgångar 578 1 157 925 905 837 1 279 1 110 1 359 1 160 1 408
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 323 697 379 191 255 236 414 412 396 462
Obeskattade reserver 60 136 0 0 0 0 53 83 70 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Kortfristiga skulder 194 324 546 714 582 1 043 643 865 694 844
Skulder och eget kapital 578 1 157 925 905 837 1 279 1 110 1 359 1 160 1 408
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 351 0 - - 352 345 341 341 345 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 921 1 980 1 840 1 626 1 282 1 292 1 291 1 233 1 173
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 128 267 575 584 714 578 547 608 564 509
Utdelning till aktieägare 50 375 0 0 0 0 0 0 0 70
Omsättning 2 927 4 540 5 420 4 780 6 102 6 331 5 642 6 437 7 088 5 953
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 3 5 6 6 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 877 1 471 1 084 793 1 017 1 263 1 125 1 287 1 418 1 191
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 561 392 502 412 456 448 426 450 430 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -55 543 196 -56 44 -167 51 132 96 224
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,82% -18,56% 13,96% -22,06% -3,39% 12,24% -12,58% -9,18% 19,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,52% 47,02% 20,43% -6,63% 2,39% -17,36% -2,16% 3,16% -0,09% 9,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,91% 12,32% 3,49% -1,26% 0,33% -3,51% -0,43% 0,67% -0,01% 2,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,40% 52,08% 65,09% 66,69% 60,77% 45,60% 52,39% 48,95% 41,11% 49,39%
Rörelsekapital/omsättning 13,35% 18,87% 6,61% 3,93% 4,05% 3,23% 6,75% 5,44% 3,10% 5,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,98% 69,41% 40,97% 21,10% 30,47% 18,45% 40,82% 34,71% 38,48% 37,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 277,32% 343,52% 146,34% 110,22% 123,71% 108,05% 139,81% 127,17% 116,14% 126,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...