Visa allt om Vixar AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 689 765 650 576 1 319 1 538 1 401 1 168 1 113 600
Övrig omsättning 170 250 243 335 298 292 217 335 220 248
Rörelseresultat (EBIT) -874 -604 -2 442 -2 278 -1 402 -1 123 -1 245 -1 491 -296 -113
Resultat efter finansnetto 21 429 -1 026 -12 525 -1 117 1 994 10 677 7 522 1 516 467 277
Årets resultat 23 966 2 128 -10 902 2 847 6 048 13 380 9 594 1 516 467 277
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 298 977 326 755 146 216 165 841 17 199 17 223 15 554 9 316 17 095 16 905
Omsättningstillgångar 44 483 5 844 2 094 4 747 7 490 8 156 9 519 3 390 2 557 2 656
Tillgångar 343 460 332 600 148 310 170 588 24 689 25 379 25 073 12 706 19 652 19 560
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 342 323 322 357 140 110 162 318 15 578 13 530 11 749 2 156 640 173
Obeskattade reserver 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 10 000 6 133 8 000 8 000 10 718 13 000 10 000 18 400 19 200
Kortfristiga skulder 537 242 2 066 270 1 111 1 131 323 551 612 187
Skulder och eget kapital 343 460 332 600 148 310 170 588 24 689 25 379 25 073 12 706 19 652 19 560
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 1 200 1 162 1 138 1 140 360 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 435 390 332 330 297 111
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 544 506 476 463 206 35
Utdelning till aktieägare 20 000 4 000 0 0 5 000 4 000 4 051 0 0 0
Omsättning 859 1 015 893 911 1 617 1 830 1 618 1 503 1 333 848
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 689 255 217 192 440 513 467 389 371 600
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 819 244 826 764 739 721 671 657 297 166
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -866 -584 -2 423 -2 259 -1 378 -1 086 -1 221 -1 439 -269 -66
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,93% 17,69% 12,85% -56,33% -14,24% 9,78% 19,95% 4,94% 85,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,36% -0,13% -8,31% -0,47% 9,48% 43,79% 31,70% 16,35% 6,82% 5,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3 171,99% -55,03% -1 896,00% -138,54% 177,41% 722,56% 567,38% 177,83% 120,40% 174,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6 378,23% 732,29% 4,31% 777,26% 483,62% 456,76% 656,39% 243,07% 174,75% 411,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,81% 96,92% 94,47% 95,15% 63,10% 53,31% 46,86% 16,97% 3,26% 0,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8 283,61% 2 414,88% 101,36% 1 758,15% 674,17% 721,13% 2 947,06% 615,25% 417,81% 1 420,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!