Visa allt om Vixar AB
Visa allt om Vixar AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 220 500 194 418 132 304 100 146
Övrig omsättning 11 457 11 994 2 707 466
Rörelseresultat (EBIT) 24 684 34 280 11 624 6 666
Resultat efter finansnetto 23 683 36 168 11 589 7 572
Årets resultat 19 785 29 115 7 536 2 731
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 210 61 790 14 102 14 518
Omsättningstillgångar 93 107 74 373 51 815 36 461
Tillgångar 139 318 136 163 65 917 50 979
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 586 48 778 8 427 3 565
Minoritetsintressen 24 466 22 674 9 595 7 470
Avsättningar (tkr) 6 086 0 2 894 1 270
Långfristiga skulder 17 005 28 964 19 048 21 040
Kortfristiga skulder 48 175 35 747 25 953 17 633
Skulder och eget kapital 139 318 136 163 65 917 50 979
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 8 395 6 554 5 558 360
Varav tantiem till styrelse & VD 650 700 - -
Löner till övriga anställda 31 331 24 409 18 841 20 027
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 16 575 12 640 11 882 7 922
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 231 957 206 412 135 011 100 612
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 81 68 59 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 722 2 859 2 242 2 131
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 697 665 594 617
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 922 38 353 13 838 7 800
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 46,95% 32,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,74% 27,32% 19,10% 17,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,21% 19,13% 9,51% 8,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,64% 46,39% 44,38% 48,94%
Rörelsekapital/omsättning 20,38% 19,87% 19,55% 18,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,29% 35,82% 12,78% 6,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,43% 132,64% 132,38% 154,87%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 319 1 538 1 401 1 168 1 113 600 57 966 528 885
Övrig omsättning 298 292 217 335 220 248 184 236 - 64
Rörelseresultat (EBIT) -1 402 -1 123 -1 245 -1 491 -296 -113 -473 -661 -855 -543
Resultat efter finansnetto 1 994 10 677 7 522 1 516 467 277 -998 -560 -1 138 -568
Årets resultat 6 048 13 380 9 594 1 516 467 277 -998 -560 -1 138 -252
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 199 17 223 15 554 9 316 17 095 16 905 11 303 10 249 8 166 4 093
Omsättningstillgångar 7 490 8 156 9 519 3 390 2 557 2 656 1 473 1 187 4 876 1 298
Tillgångar 24 689 25 379 25 073 12 706 19 652 19 560 12 776 11 435 13 042 5 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 578 13 530 11 749 2 156 640 173 -804 194 754 985
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 000 10 718 13 000 10 000 18 400 19 200 13 500 6 000 6 700 4 080
Kortfristiga skulder 1 111 1 131 323 551 612 187 80 5 241 5 588 326
Skulder och eget kapital 24 689 25 379 25 073 12 706 19 652 19 560 12 776 11 435 13 042 5 392
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 200 1 162 1 138 1 140 360 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 435 390 332 330 297 111 0 402 716 196
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 544 506 476 463 206 35 0 127 225 64
Utdelning till aktieägare 5 000 4 000 4 051 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 617 1 830 1 618 1 503 1 333 848 241 1 202 528 949
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 1 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 440 513 467 389 371 600 - 966 528 885
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 739 721 671 657 297 166 - 674 823 263
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 378 -1 086 -1 221 -1 439 -269 -66 -444 -632 -830 -543
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,24% 9,78% 19,95% 4,94% 85,50% 952,63% -94,10% 82,95% -40,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,48% 43,79% 31,70% 16,35% 6,82% 5,34% -3,40% -1,29% -6,31% -9,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 177,41% 722,56% 567,38% 177,83% 120,40% 174,17% -761,40% -15,22% -155,87% -57,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 483,62% 456,76% 656,39% 243,07% 174,75% 411,50% 2 443,86% -419,67% -134,85% 109,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,10% 53,31% 46,86% 16,97% 3,26% 0,88% -6,29% 1,70% 5,78% 18,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 674,17% 721,13% 2 947,06% 615,25% 417,81% 1 420,32% 1 841,25% 22,65% 87,26% 398,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...