Visa allt om Interpublic Legacy Company AB
Visa allt om Interpublic Legacy Company AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 100 516 155 638 160 939 158 324 202 427 225 957 294 247 315 015 347 250 280 849
Övrig omsättning 247 - - - - - - 3 583 - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 151 -8 107 -15 637 -12 874 -29 058 -29 093 3 063 -54 887 10 144 -18 975
Resultat efter finansnetto -13 969 -9 104 -16 835 -14 606 -31 089 -31 273 899 -57 271 10 237 -17 408
Årets resultat 110 -15 011 -11 328 -16 816 -42 996 -31 513 18 441 -57 271 10 237 -15 632
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 784 9 806 22 417 18 543 22 008 34 061 32 911 21 332 22 461 27 222
Omsättningstillgångar 93 024 78 973 105 596 82 243 81 573 104 062 78 109 191 687 155 697 123 955
Tillgångar 101 808 88 779 128 013 100 786 103 581 138 123 111 020 213 019 178 158 151 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 068 18 959 33 969 5 298 7 114 19 110 19 349 765 14 036 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 11 064 11 541 11 181 10 822 10 619 9 031 7 832 35 173 10 531 0
Långfristiga skulder 27 668 27 155 36 136 28 739 46 508 60 639 28 345 99 223 77 443 60 972
Kortfristiga skulder 12 008 31 124 46 727 55 928 39 340 49 343 55 494 77 858 76 148 90 085
Skulder och eget kapital 101 808 88 779 128 013 100 786 103 581 138 123 111 020 213 019 178 158 151 177
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 221 1 799 1 796 1 971 3 174 3 066 3 021 4 030 2 386 2 446
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 227 41 144 41 638 52 060 64 778 66 961 60 570 100 733 78 539 62 231
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 921 16 482 17 482 18 723 22 901 26 471 26 675 31 200 34 838 26 905
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 100 763 155 638 160 939 158 324 202 427 225 957 294 247 318 598 347 250 280 849
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 64 71 76 94 107 104 143 149 138
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 010 2 432 2 267 2 083 2 153 2 112 2 829 2 203 2 331 2 035
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 787 929 858 957 967 902 868 951 777 664
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 868 -6 486 -14 004 -11 219 -27 387 -27 230 4 911 -52 673 12 757 -17 441
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,42% -3,29% 1,65% -21,79% -10,41% -23,21% -6,59% -9,28% 23,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,78% -9,05% -12,19% -12,73% -27,83% -20,98% 2,95% -25,70% 7,66% -9,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,94% -5,16% -9,70% -8,10% -14,24% -12,83% 1,11% -17,38% 3,93% -5,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 3,99% 8,07% 2,27% 1,68% -1,96% -0,89% 13,95% -5,78% 13,96% 6,03%
Rörelsekapital/omsättning 80,60% 30,74% 36,58% 16,62% 20,86% 24,22% 7,69% 36,13% 22,91% 12,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,16% 21,36% 26,54% 5,26% 6,87% 13,84% 17,43% 0,36% 7,88% 0,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 771,40% 236,45% 212,99% 143,94% 204,39% 210,24% 137,32% 244,14% 192,07% 131,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...