Visa allt om Crenor Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 136 847 134 954 144 089 127 784 116 303 101 247 92 546 82 314 69 512 68 882
Övrig omsättning 2 824 1 002 3 570 3 153 1 291 561 1 119 1 971 888 822
Rörelseresultat (EBIT) 19 674 20 538 20 771 16 199 14 621 6 847 4 946 6 932 6 143 5 172
Resultat efter finansnetto 19 832 20 535 20 919 16 209 14 653 6 819 4 964 7 004 6 304 5 356
Årets resultat 16 164 16 220 16 594 12 727 11 104 5 272 3 504 5 392 4 781 4 134
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 514 4 645 4 116 4 543 5 181 6 632 5 906 3 558 2 777 3 440
Omsättningstillgångar 102 619 86 622 83 413 69 994 57 403 52 727 46 066 41 712 36 361 33 029
Tillgångar 106 133 91 267 87 529 74 537 62 584 59 359 51 972 45 270 39 138 36 469
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 962 71 182 66 927 55 002 46 969 37 814 33 756 31 357 11 366 23 599
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 238 4 004 3 487 3 514 2 626 2 136 1 955 1 975 1 997 1 594
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 933 16 081 17 115 16 021 12 989 19 409 16 261 11 938 10 367 11 276
Skulder och eget kapital 106 133 91 267 87 529 74 537 62 584 59 359 51 972 45 270 39 138 36 469
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 720 1 912 925 2 332 2 309 2 316 2 284 1 501 1 495 1 498
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 200 200 0 - - 0
Löner till övriga anställda 22 437 22 492 21 935 19 213 19 045 17 285 16 616 13 729 10 237 9 285
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 8 770 7 638 7 991 7 440 7 246 6 839 6 054 5 553 4 401 3 786
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 139 671 135 956 147 659 130 937 117 594 101 808 93 665 84 285 70 400 69 704
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 50 47 47 46 45 42 38 29 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 793 2 699 3 066 2 719 2 528 2 250 2 203 2 166 2 397 2 755
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 672 641 656 617 622 588 594 547 556 583
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 894 22 247 22 708 18 037 16 340 8 495 6 446 8 128 7 133 6 552
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,40% -6,34% 12,76% 9,87% 14,87% 9,40% 12,43% 18,42% 0,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,70% 22,52% 23,91% 21,75% 23,45% 11,50% 9,56% 15,49% 16,14% 14,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,51% 15,23% 14,53% 12,69% 12,62% 6,74% 5,37% 8,52% 9,09% 7,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,20% 48,44% 46,09% 45,67% 44,28% 42,02% 38,21% 37,60% 37,98% 34,91%
Rörelsekapital/omsättning 61,88% 52,27% 46,01% 42,24% 38,19% 32,91% 32,21% 36,17% 37,39% 31,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,11% 77,99% 76,46% 73,79% 75,05% 63,70% 64,95% 69,27% 59,75% 64,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 364,10% 309,12% 279,63% 245,55% 240,38% 149,79% 158,96% 209,08% 201,98% 174,78%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 12 54 123 163 171 161 171 229 294
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 663 -1 790 -1 353 -1 465 -1 397 -1 343 -1 331 -1 454 -1 425 -1 342
Resultat efter finansnetto -1 648 -1 788 -1 204 -1 466 -1 340 -1 608 -1 321 -1 402 -1 328 -1 266
Årets resultat 9 198 8 549 10 278 8 442 6 463 2 551 2 806 3 128 -1 501 -1 296
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 278 6 278 6 278 6 278 6 278 6 278 6 678 6 678 6 678 6 678
Omsättningstillgångar 49 175 42 660 42 805 35 403 28 330 21 932 20 275 19 220 17 412 15 218
Tillgångar 55 453 48 938 49 083 41 681 34 608 28 210 26 953 25 898 24 090 21 896
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 919 29 721 31 172 25 894 22 452 17 589 16 638 15 432 13 904 11 838
Obeskattade reserver 19 285 16 560 14 260 11 530 9 330 7 950 7 915 7 875 7 815 7 245
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 249 2 657 3 651 4 257 2 826 2 671 2 400 2 591 2 371 2 813
Skulder och eget kapital 55 453 48 938 49 083 41 681 34 608 28 210 26 953 25 898 24 090 21 896
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 175 1 350 - - 1 100 1 075 - 1 070 1 067 1 047
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda - - 925 1 110 - 0 1 070 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 129 146 124 195 192 189 114 263 276 282
Utdelning till aktieägare 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Omsättning 0 12 54 123 163 171 161 171 229 294
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 12 54 123 163 171 161 171 229 294
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 304 1 496 1 049 1 305 1 292 1 264 1 184 1 333 1 343 1 329
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -443 -81 -1 353 373 -1 397 -1 343 -1 331 -1 454 -1 425 -1 342
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -77,78% -56,10% -24,54% -4,68% 6,21% -5,85% -25,33% -22,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -3,62% -2,44% -3,51% -3,87% -5,70% -4,90% -5,41% -5,48% -5,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -14 766,67% -2 214,81% -1 191,06% -821,47% -939,77% -819,88% -818,71% -576,42% -428,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 333 358,33% 72 507,41% 25 321,95% 15 646,63% 11 263,74% 11 102,48% 9 724,56% 6 568,12% 4 219,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,29% 87,13% 86,17% 83,70% 85,90% 84,33% 84,64% 83,31% 83,02% 78,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 186,53% 1 605,57% 1 172,42% 831,64% 1 002,48% 821,12% 844,79% 741,80% 734,37% 540,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!