Visa allt om ANCAPO AB
Visa allt om ANCAPO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 108 838 106 142 101 488 29 487 27 690 26 688 25 106 23 557 22 248 20 859
Övrig omsättning 2 269 1 676 1 683 804 1 030 697 535 463 602 375
Rörelseresultat (EBIT) 23 1 871 1 565 -94 593 911 562 -412 1 025 491
Resultat efter finansnetto -337 1 443 1 033 -569 314 689 505 -175 1 582 477
Årets resultat 17 1 091 1 414 1 000 700 7 362 -1 1 053 709
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 570 25 899 23 163 7 130 7 149 3 645 3 949 3 821 1 989 1 676
Omsättningstillgångar 5 070 5 143 7 502 6 073 8 202 4 845 3 538 3 536 4 241 3 215
Tillgångar 27 640 31 042 30 664 13 203 15 351 8 491 7 487 7 357 6 231 4 891
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 661 1 644 1 553 1 128 828 128 871 1 109 2 011 1 158
Obeskattade reserver 1 742 2 142 2 142 1 120 1 440 1 250 580 585 783 675
Avsättningar (tkr) 319 429 431 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 672 7 365 4 997 6 721 8 000 1 757 1 857 1 855 0 0
Kortfristiga skulder 19 246 19 461 21 541 4 233 5 083 5 355 4 179 3 808 3 437 3 058
Skulder och eget kapital 27 640 31 042 30 664 13 203 15 351 8 491 7 487 7 357 6 231 4 891
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 493 336 414 336 303 300 309 480 690 507
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 538 29 239 27 247 8 028 7 900 7 296 6 159 5 792 5 142 4 038
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 776 7 320 6 960 2 353 1 985 1 680 1 506 1 796 1 863 1 799
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 1 000 700 0 750 600 900 200
Omsättning 111 107 107 818 103 171 30 291 28 720 27 385 25 641 24 020 22 850 21 234
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 145 151 145 48 48 43 38 33 32 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 751 703 700 614 577 621 661 714 695 869
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 277 247 243 216 206 211 212 229 224 266
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 565 5 188 4 204 523 1 078 1 364 993 -190 1 198 1 184
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,54% 4,59% 244,18% 6,49% 3,75% 6,30% 6,58% 5,88% 6,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,09% 6,06% 5,14% -0,70% 3,86% 10,73% 7,51% -1,79% 26,14% 10,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,02% 1,77% 1,55% -0,32% 2,14% 3,41% 2,24% -0,56% 7,32% 2,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,63% 70,09% 70,69% 69,45% 69,79% 70,04% 69,43% 68,75% 69,44% 70,04%
Rörelsekapital/omsättning -13,02% -13,49% -13,83% 6,24% 11,26% -1,91% -2,55% -1,15% 3,61% 0,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,93% 10,68% 10,51% 14,80% 12,31% 12,36% 17,34% 20,80% 41,32% 33,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 22,31% 21,91% 32,09% 139,05% 157,82% 86,18% 81,24% 90,15% 118,74% 99,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...