Visa allt om Kuusakoski Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 027 390 1 078 430 1 232 661 1 083 604 809 908 897 814 948 137 1 035 199 1 162 124 1 429 251
Övrig omsättning 1 642 1 918 1 982 2 048 2 135 4 168 8 069 5 209 2 701 12 378
Rörelseresultat (EBIT) 24 517 -13 774 9 319 34 638 18 774 -46 566 2 152 -73 617 9 738 51 089
Resultat efter finansnetto 23 994 -14 106 -2 479 13 433 10 565 -100 587 1 195 -80 442 9 106 50 888
Årets resultat 24 094 -15 306 -2 079 16 733 4 168 -85 928 949 -2 750 6 897 23 626
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 126 744 126 033 120 834 136 631 155 067 174 928 234 994 296 028 346 642 340 695
Omsättningstillgångar 238 427 231 129 332 002 287 319 223 942 190 697 303 878 294 788 321 106 380 288
Tillgångar 365 171 357 162 452 836 423 950 379 009 365 625 538 872 590 816 667 748 720 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 161 356 137 262 152 567 154 646 137 912 113 744 124 672 123 723 139 273 132 376
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 12 000 50 372 52 054 132 282 133 195
Avsättningar (tkr) 7 700 9 400 7 700 8 642 10 134 9 571 10 265 11 839 2 180 2 480
Långfristiga skulder 52 400 82 040 108 680 110 320 113 600 135 240 243 927 27 880 0 0
Kortfristiga skulder 143 716 128 461 183 889 150 342 117 363 95 070 109 636 375 320 394 013 452 932
Skulder och eget kapital 365 171 357 162 452 836 423 950 379 009 365 625 538 872 590 816 667 748 720 983
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 632 889 845 1 066 1 074 995
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 126 - - -
Löner till övriga anställda 76 884 70 181 64 453 65 219 63 196 80 009 84 213 78 840 86 132 81 486
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 33 226 30 971 28 660 28 809 26 871 31 998 32 143 27 293 32 563 31 729
Utdelning till aktieägare 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 029 032 1 080 348 1 234 643 1 085 652 812 043 901 982 956 206 1 040 408 1 164 825 1 441 629
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 174 165 156 162 175 227 239 241 265 237
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 905 6 536 7 902 6 689 4 628 3 955 3 967 4 295 4 385 6 031
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 728 706 698 650 562 538 524 475 480 526
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 47 731 12 145 36 051 64 759 50 043 -3 470 41 673 21 449 58 507 90 649
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,73% -12,51% 13,76% 33,79% -9,79% -5,31% -8,41% -10,92% -18,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,94% -3,45% 1,20% 4,98% 4,77% -25,72% 0,58% -13,22% 1,75% 7,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,47% -1,14% 0,44% 1,95% 2,23% -10,48% 0,33% -7,54% 1,00% 3,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,27% 28,09% 26,10% 30,16% 35,64% 29,42% 40,28% 27,79% 29,17% 25,46%
Rörelsekapital/omsättning 9,22% 9,52% 12,02% 12,64% 13,16% 10,65% 20,49% -7,78% -6,27% -5,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,19% 38,43% 33,69% 36,48% 36,39% 33,67% 30,43% 27,81% 35,46% 31,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,18% 108,62% 102,07% 118,89% 106,79% 120,27% 173,43% 48,67% 41,39% 58,54%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...