Visa allt om FA Advisory AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 3 508 5 123 3 798 3 206 3 156 2 682 1 825 2 343 2 437 2 562
Övrig omsättning 390 501 399 239 92 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 365 63 1 806 1 042 1 015 771 65 22 130 256
Resultat efter finansnetto 365 62 1 808 1 047 1 017 772 66 21 126 250
Årets resultat 207 47 397 265 92 48 50 11 90 182
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 7 13 27 44 69 60
Omsättningstillgångar 1 056 826 1 162 918 620 590 503 227 415 683
Tillgångar 1 056 826 1 162 919 627 602 530 271 484 743
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 355 147 520 373 308 216 168 118 207 297
Obeskattade reserver 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 2 2 6 1 2 55
Kortfristiga skulder 606 678 642 544 317 384 355 152 275 391
Skulder och eget kapital 1 056 826 1 162 919 627 602 530 271 484 743
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - - 1 061 987 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 418 347 0 0 0 10
Utdelning till aktieägare 0 0 420 250 200 0 0 0 100 180
Omsättning 3 898 5 624 4 197 3 445 3 248 2 682 1 825 2 343 2 437 2 562
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 4 3 3 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 702 1 025 950 802 1 052 894 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 343 547 466 424 507 448 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 365 63 1 807 1 048 1 021 786 82 47 150 275
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,52% - 18,47% 1,58% 17,67% 46,96% - -3,86% -4,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,56% 7,63% 155,77% 113,93% 162,52% 128,41% 12,45% 8,49% 27,48% 34,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,40% 1,23% 47,66% 32,66% 32,29% 28,82% 3,62% 0,98% 5,46% 10,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,20% 62,05% 99,55% 96,48% 96,42% 98,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,83% 2,89% 13,69% 11,67% 9,60% 7,68% 8,11% 3,20% 5,74% 11,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,63% 17,80% 44,75% 40,59% 49,12% 35,88% 31,70% 43,54% 42,77% 39,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,26% 121,83% 181,00% 168,75% 195,58% 153,65% 141,69% 149,34% 150,91% 174,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...