Visa allt om KPA Pensionsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 207 041 210 521 203 573 223 473 219 396 227 713 214 931 221 105 219 631 211 226
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 18 947 24 309 -14 733 11 319 -8 682 43 055 15 380 24 654 5 542 -7 500
Resultat efter finansnetto 23 138 24 560 -14 691 9 409 -12 381 42 084 13 228 5 591 4 242 -4 206
Årets resultat 12 912 12 877 -6 834 5 223 14 088 30 655 10 362 1 729 661 1 255
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 824 106 217 116 903 118 694 86 806 56 090 44 904 50 722 76 397 113 715
Omsättningstillgångar 1 159 871 1 242 474 1 086 770 1 017 359 1 013 367 596 134 472 934 491 900 399 189 399 023
Tillgångar 1 254 696 1 348 691 1 203 673 1 136 054 1 100 173 652 224 517 838 542 622 475 586 512 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 157 515 144 603 131 725 138 559 133 336 126 810 96 155 85 792 84 063 83 402
Obeskattade reserver 11 547 4 732 0 6 138 3 645 24 599 21 568 21 634 21 634 21 634
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 681 1 872 3 337 5 373 7 342
Långfristiga skulder 55 999 75 934 75 325 70 000 50 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 029 635 1 123 421 996 623 921 357 913 191 500 134 398 243 431 859 364 516 400 360
Skulder och eget kapital 1 254 696 1 348 691 1 203 673 1 136 054 1 100 173 652 224 517 838 542 622 475 586 512 738
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 484 2 590 2 547 2 033 2 691 2 454 1 988 929 1 375 1 351
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 73 943 73 394 22 206 22 240 19 639 15 553 - - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 30 925 31 245 11 929 15 469 15 379 8 048 1 660 403 728 705
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 34 373 0 0 0 0
Omsättning 207 041 210 521 203 573 223 473 219 396 227 713 214 931 221 105 219 631 211 226
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 28 32 33 32 25 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 789 7 519 6 362 6 772 6 856 9 109 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 7 935 3 877 4 160 2 115 1 786 1 882 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 34 952 39 858 207 16 737 -3 264 48 473 20 798 30 072 13 322 1 092
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,65% 3,41% -8,90% 1,86% -3,65% 5,95% -2,79% 0,67% 3,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,92% 1,87% -1,14% 1,09% -0,74% 6,94% 3,18% 1,12% 1,08% -0,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,62% 12,01% -6,72% 5,56% -3,69% 19,87% 7,66% 2,75% 2,34% -1,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 62,90% 56,55% 44,28% 42,96% 45,66% 42,16% 34,75% 27,15% 15,79% -0,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,27% 11,00% 10,94% 12,62% 12,38% 22,38% 21,82% 18,92% 21,22% 19,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,65% 110,60% 109,05% 110,42% 110,97% 119,19% 118,76% 113,90% 109,51% 99,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!