Visa allt om KPA Pensionsservice Aktiebolag
Visa allt om KPA Pensionsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 214 931 221 105 219 631 211 226 211 101 200 400 175 890 159 103 34 487 30 816
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 380 24 654 5 542 -7 500 20 754 13 891 19 361 -14 683 -2 129 1 064
Resultat efter finansnetto 13 228 5 591 4 242 -4 206 24 970 17 583 20 125 -12 748 3 731 4 276
Årets resultat 10 362 1 729 661 1 255 12 392 2 118 8 459 -8 809 3 250 2 744
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 904 50 722 76 397 113 715 10 493 17 184 25 775 34 367 0 0
Omsättningstillgångar 472 934 491 900 399 189 399 023 354 098 455 076 180 017 91 555 43 397 36 037
Tillgångar 517 838 542 622 475 586 512 738 364 591 472 260 205 792 125 922 43 397 36 037
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 155 85 792 84 063 83 402 92 147 89 755 87 637 79 178 22 034 18 784
Obeskattade reserver 21 568 21 634 21 634 21 634 29 968 22 222 14 042 8 530 6 980 7 848
Avsättningar (tkr) 1 872 3 337 5 373 7 342 6 952 7 505 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 398 243 431 859 364 516 400 360 235 524 352 778 104 113 38 214 14 383 9 405
Skulder och eget kapital 517 838 542 622 475 586 512 738 364 591 472 260 205 792 125 922 43 397 36 037
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 988 929 1 375 1 351 1 630 1 866 2 423 2 416 1 117 866
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 7 635 39 519 57 620 66 445 13 362 10 814
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 660 403 728 705 4 269 34 113 33 384 38 717 8 290 6 023
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0
Omsättning 214 931 221 105 219 631 211 226 211 101 200 400 175 890 159 103 34 487 30 816
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - 0 57 127 143 32 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 3 516 1 385 1 113 1 078 1 101
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 1 378 754 780 739 662
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 798 30 072 13 322 1 092 29 346 22 483 27 953 -6 091 -2 129 1 064
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,79% 0,67% 3,98% 0,06% 5,34% 13,93% 10,55% 361,34% 11,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,18% 1,12% 1,08% -0,53% 7,45% 4,48% 9,80% -10,10% 8,69% 12,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,66% 2,75% 2,34% -1,28% 12,86% 10,57% 11,47% -7,99% 10,94% 14,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,75% 27,15% 15,79% -0,63% 56,17% 51,05% 43,15% 33,53% 84,13% 86,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,82% 18,92% 21,22% 19,56% 31,33% 22,47% 47,61% 67,87% 62,35% 67,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,76% 113,90% 109,51% 99,67% 150,34% 129,00% 172,91% 239,58% 301,72% 383,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...