Visa allt om Business Vision Consulting Svenska Aktiebolag
Visa allt om Business Vision Consulting Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 40 297 38 180 36 547 39 620 46 094 50 895 44 392 47 628 42 641 24 854
Övrig omsättning 268 1 182 528 4 6 37 20 - - 12
Rörelseresultat (EBIT) 3 649 2 497 1 378 -657 1 862 5 459 2 120 5 227 5 380 2 909
Resultat efter finansnetto 3 648 2 460 1 460 -579 1 981 5 446 2 108 5 278 5 568 2 986
Årets resultat 2 766 1 881 1 232 -579 1 454 4 043 1 626 3 844 4 085 2 177
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 081 2 033 1 565 1 647 1 819 1 976 2 076 1 757 1 786 1 293
Omsättningstillgångar 14 577 16 237 14 363 13 816 14 349 14 564 11 661 14 462 12 456 10 598
Tillgångar 17 658 18 270 15 928 15 464 16 168 16 540 13 737 16 219 14 242 11 891
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 078 8 561 7 431 6 514 7 648 8 794 5 744 6 410 5 821 5 203
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 137 293 437 645
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 580 9 708 8 498 8 950 8 520 7 747 7 856 9 517 7 984 6 043
Skulder och eget kapital 17 658 18 270 15 928 15 464 16 168 16 540 13 737 16 219 14 242 11 891
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 23 009 4 059 3 530 4 686 2 949
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 605 20 265 19 740 21 555 23 171 0 18 697 18 018 14 572 7 908
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 900 9 202 8 746 9 616 10 043 10 878 9 693 9 154 7 610 4 568
Utdelning till aktieägare 0 2 250 750 0 555 0 993 2 292 3 000 3 468
Omsättning 40 565 39 362 37 075 39 624 46 100 50 932 44 412 47 628 42 641 24 866
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 37 35 38 42 42 42 42 42 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 185 1 032 1 044 1 043 1 097 1 212 1 057 1 134 1 015 777
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 917 829 843 855 829 848 809 775 685 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 767 2 530 1 460 -499 2 068 5 671 2 341 5 402 5 494 2 979
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,54% 4,47% -7,76% -14,05% -9,43% 14,65% -6,79% 11,70% 71,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,70% 13,75% 9,33% -3,71% 12,33% 33,46% 15,44% 32,63% 39,47% 25,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,07% 6,58% 4,07% -1,45% 4,32% 10,87% 4,78% 11,11% 13,18% 12,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,88% 17,10% 16,05% 12,28% 12,65% 13,39% 8,57% 10,38% 10,49% 18,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,41% 46,86% 46,65% 42,12% 47,30% 53,17% 42,55% 40,82% 43,08% 47,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,90% 167,25% 169,02% 154,37% 168,42% 188,00% 148,43% 151,96% 156,01% 175,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...