Visa allt om Eurowell AB
Visa allt om Eurowell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 18 301 20 930 23 346 46 224 41 536 44 060 41 195 33 692 29 511 27 493
Övrig omsättning 411 303 1 492 977 146 250 62 591 1 177 102
Rörelseresultat (EBIT) 867 1 474 1 716 -701 -440 522 -800 103 830 1 147
Resultat efter finansnetto 863 1 416 1 797 -769 -498 500 -852 166 820 1 324
Årets resultat 662 1 106 1 723 -769 -495 474 -384 172 516 912
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 146 171 71 165 289 418 547
Omsättningstillgångar 7 088 7 029 6 666 11 366 11 936 9 876 9 706 8 311 7 062 7 605
Tillgångar 7 088 7 029 6 666 11 511 12 107 9 946 9 871 8 600 7 480 8 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 528 2 866 1 761 38 807 1 302 828 1 213 1 041 525
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 468 518 366
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 600 1 800 2 400 4 204 4 202 3 744 4 121 3 000 3 000 3 000
Kortfristiga skulder 2 961 2 363 2 506 7 270 7 098 4 901 4 922 3 920 2 921 4 261
Skulder och eget kapital 7 088 7 029 6 666 11 511 12 107 9 946 9 871 8 600 7 480 8 151
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 509 420 429 432
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 523 1 671 2 129 2 102 2 365 1 913 1 858 1 760 1 499
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 958 1 132 1 261 1 251 1 213 1 160 1 161 1 100 1 041
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 712 21 233 24 838 47 201 41 682 44 310 41 257 34 283 30 688 27 595
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 6 5 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 575 5 233 4 669 7 704 8 307 7 343 6 866 5 615 5 902 5 499
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 666 646 585 578 692 623 633 611 683 619
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 867 1 478 1 726 -676 -415 616 -675 232 959 1 289
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,56% -10,35% -49,49% 11,29% -5,73% 6,95% 22,27% 14,17% 7,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,70% 20,97% 28,52% -5,19% -2,70% 6,93% -6,94% 3,81% 13,92% 18,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,92% 7,04% 8,14% -1,29% -0,79% 1,56% -1,66% 0,97% 3,53% 5,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,74% 26,79% 24,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 21,02% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,55% 22,29% 17,82% 8,86% 11,65% 11,29% 11,61% 13,03% 14,03% 12,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,77% 40,77% 26,42% 0,33% 6,67% 13,09% 8,39% 18,12% 18,90% 9,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 239,31% 296,66% 257,46% 154,47% 160,61% 196,16% 194,70% 211,33% 241,77% 178,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...