Visa allt om Agassi Häggvik AB
Visa allt om Agassi Häggvik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Nettoomsättning 5 161 6 480 6 057 5 882 6 040 6 268 2 616 2 822 2 561 2 375
Övrig omsättning - - 1 512 72 - 130 - - 228 -
Rörelseresultat (EBIT) -225 -668 1 444 -628 284 147 -513 166 222 58
Resultat efter finansnetto -372 -810 1 329 -631 148 47 -550 144 209 43
Årets resultat -372 -670 1 074 -631 148 50 -479 78 13 22
Balansräkningar (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 291 23 92 161 248 294 84 27 37 0
Omsättningstillgångar 2 770 2 224 4 035 4 861 4 758 4 669 2 114 1 782 1 636 1 601
Tillgångar 3 061 2 246 4 127 5 021 5 005 4 963 2 198 1 809 1 672 1 601
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 144 516 1 185 111 309 161 111 279 201 188
Obeskattade reserver 0 0 140 0 0 0 0 72 41 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 918 1 731 2 802 4 910 4 696 4 802 2 087 1 459 1 431 1 372
Skulder och eget kapital 3 061 2 246 4 127 5 021 5 005 4 963 2 198 1 809 1 672 1 601
Löner & utdelning (tkr)
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
Löner till styrelse & VD - 430 200 450 100 450 275 200 120 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 711 727 703 772 620 234 328 256 283 346
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 165 315 230 300 138 288 189 134 112 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 161 6 480 7 569 5 954 6 040 6 398 2 616 2 822 2 789 2 375
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 5 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 290 1 296 1 211 1 176 2 013 2 089 1 308 1 411 1 281 1 188
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 234 305 234 312 297 469 406 299 265 294
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -156 -598 1 512 -541 366 216 -496 175 231 64
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,35% 6,98% 2,98% -2,62% -3,64% 139,60% -7,30% 10,19% 7,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,35% -29,74% 34,99% -12,47% 5,67% 2,96% -23,25% 9,18% 13,28% 3,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,36% -10,31% 23,84% -10,64% 4,70% 2,35% -19,53% 5,88% 8,67% 2,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,47% 28,60% 41,64% 48,37% 48,61% 49,62% 42,01% 49,40% 45,14% 44,29%
Rörelsekapital/omsättning -2,87% 7,61% 20,36% -0,83% 1,03% -2,12% 1,03% 11,45% 8,00% 9,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,70% 22,97% 31,21% 2,21% 6,17% 3,24% 5,05% 18,29% 13,79% 13,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,46% 63,84% 37,22% 25,70% 12,52% 9,29% 22,18% 5,21% 10,97% 3,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...