Visa allt om Gocciani AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 80 546 78 098 77 030 80 986 32 436 27 097 24 860 27 193 30 223 31 820
Övrig omsättning 212 666 687 701 51 62 117 96 118 104
Rörelseresultat (EBIT) -1 532 436 1 309 421 -1 638 -608 -153 1 785 5 471 5 869
Resultat efter finansnetto -1 675 431 1 256 312 -1 366 620 248 2 588 5 655 6 224
Årets resultat -847 547 1 281 1 167 261 2 101 1 132 2 363 3 926 4 371
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 669 14 096 13 698 16 270 27 643 26 665 26 143 9 899 10 275 11 112
Omsättningstillgångar 32 695 32 644 39 246 36 763 14 589 14 158 15 273 28 547 30 641 25 942
Tillgångar 45 363 46 740 52 944 53 034 42 233 40 823 41 416 38 446 40 917 37 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 927 22 274 21 728 20 447 26 270 26 843 25 742 25 610 25 748 24 072
Obeskattade reserver 4 725 5 769 6 149 7 123 5 454 7 173 9 052 10 535 10 809 10 283
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 889 8 641 11 872 12 214 5 117 3 516 3 570 17 75 63
Kortfristiga skulder 10 823 10 055 13 195 13 250 5 391 3 291 3 052 2 284 4 283 2 637
Skulder och eget kapital 45 363 46 740 52 944 53 034 42 233 40 823 41 416 38 446 40 917 37 054
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 5 127 4 821 4 761
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 2 147 1 540 1 631
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 900 0 1 000 0 0 0
Omsättning 80 758 78 764 77 717 81 687 32 487 27 159 24 977 27 289 30 341 31 924
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 48 49 49 49 13 12 12 12 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 678 1 594 1 572 1 653 2 495 2 258 2 072 2 266 2 519 2 652
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 429 414 420 839 647 623 613 534 538
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -96 820 3 369 2 999 -1 543 -520 -113 1 810 5 482 5 884
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,13% 1,39% -4,88% 149,68% 19,70% 9,00% -8,58% -10,03% -5,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,80% 1,22% 2,62% 1,07% -3,05% 1,65% 0,67% 6,73% 13,99% 17,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,58% 0,73% 1,80% 0,70% -3,97% 2,48% 1,12% 9,52% 18,94% 19,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,29% 44,94% 46,57% 44,85% 50,64% 53,46% 57,31% 58,36% 60,30% 60,25%
Rörelsekapital/omsättning 27,15% 28,92% 33,82% 29,03% 28,36% 40,10% 49,16% 96,58% 87,21% 73,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,85% 57,28% 50,10% 49,03% 72,28% 79,46% 79,20% 87,99% 83,53% 86,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,85% 96,21% 130,22% 117,32% 77,30% 125,16% 179,29% 840,81% 482,37% 662,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!