Visa allt om IT Underhåll Stockholm Aktiebolag
Visa allt om IT Underhåll Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 46 386 43 893 45 562 38 930 45 852 47 561 48 925 49 469 39 280 30 243
Övrig omsättning 1 630 290 464 306 202 274 424 91 182 195
Rörelseresultat (EBIT) 4 099 1 513 4 979 5 729 10 434 5 556 7 862 8 117 4 774 2 231
Resultat efter finansnetto 4 121 1 505 5 001 6 328 10 690 5 855 7 965 8 107 4 960 2 332
Årets resultat 2 164 1 124 3 878 12 986 5 989 3 488 4 593 4 760 2 611 1 249
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 702 1 680 1 499 2 200 8 465 9 121 7 569 2 393 5 424 3 160
Omsättningstillgångar 19 907 18 212 16 246 18 424 23 671 17 091 21 657 22 246 9 781 6 997
Tillgångar 24 608 19 892 17 745 20 624 32 136 26 212 29 226 24 639 15 205 10 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 611 13 448 12 324 14 446 16 460 13 270 12 582 10 789 6 230 3 769
Obeskattade reserver 1 092 0 0 0 10 406 7 902 6 816 5 095 3 153 1 834
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 905 6 445 5 421 6 179 5 270 5 040 9 827 8 755 5 822 4 554
Skulder och eget kapital 24 608 19 892 17 745 20 624 32 136 26 212 29 226 24 639 15 205 10 157
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 420 420 420 416 1 586
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 11 643 9 923 8 874 9 655 8 102 6 984 6 865 5 565 3 395
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 4 701 3 461 3 423 3 743 4 621 4 987 4 524 2 745 2 642
Utdelning till aktieägare 8 000 0 0 6 000 15 000 2 800 2 800 2 800 200 150
Omsättning 48 016 44 183 46 026 39 236 46 054 47 835 49 349 49 560 39 462 30 438
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 35 27 27 29 25 23 23 20 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 131 1 254 1 687 1 442 1 581 1 902 2 127 2 151 1 964 1 779
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 473 501 465 469 544 547 534 461 464
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 963 2 404 6 218 7 157 12 219 7 227 9 287 9 076 5 548 2 597
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,68% -3,66% 17,04% -15,10% -3,59% -2,79% -1,10% 25,94% 29,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,75% 7,64% 28,18% 30,75% 33,27% 22,41% 27,27% 33,04% 32,65% 23,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,89% 3,46% 10,98% 16,29% 23,32% 12,35% 16,29% 16,46% 12,64% 7,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,20% 52,35% 52,18% 60,10% 65,04% 52,59% 54,88% 51,45% 48,49% 45,67%
Rörelsekapital/omsättning 25,87% 26,81% 23,76% 31,45% 40,13% 25,34% 24,18% 27,27% 10,08% 8,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,90% 67,61% 69,45% 70,04% 75,08% 72,84% 60,24% 59,03% 55,90% 50,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,83% 282,58% 299,69% 298,17% 449,17% 339,11% 220,38% 254,09% 168,00% 153,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...