Visa allt om Unoflow AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 43 652 38 659 38 393 34 261 29 942 27 471 25 528 20 115 19 207 18 880
Övrig omsättning 293 972 746 813 2 321 2 203 2 819 64 125 120
Rörelseresultat (EBIT) 4 571 2 124 575 1 131 2 043 1 500 1 029 280 -376 -28
Resultat efter finansnetto 4 522 2 042 541 1 097 1 878 1 314 968 58 -535 40
Årets resultat 2 793 1 198 302 838 1 103 761 508 58 -95 19
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 158 1 534 2 113 155 37 87 36 65 101 141
Omsättningstillgångar 18 993 18 533 17 693 15 705 13 593 11 277 11 274 13 781 7 904 8 748
Tillgångar 20 151 20 066 19 806 15 860 13 630 11 364 11 310 13 846 8 005 8 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 220 3 427 2 229 2 477 2 139 1 586 1 926 1 418 1 359 1 455
Obeskattade reserver 2 640 1 655 1 141 995 995 545 215 0 0 440
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 752 3 472 1 333 833 1 333 0 1 462 2 308 1 249 125
Kortfristiga skulder 8 539 11 512 15 103 11 554 9 162 9 233 7 708 10 120 5 396 6 869
Skulder och eget kapital 20 151 20 066 19 806 15 860 13 630 11 364 11 310 13 846 8 005 8 889
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 685 2 721 2 483 2 926
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 363 1 123 998 1 118
Utdelning till aktieägare 0 0 0 550 500 550 1 100 0 0 0
Omsättning 43 945 39 631 39 139 35 074 32 263 29 674 28 347 20 179 19 332 19 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 16 14 10 8 8 8 9 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 297 2 416 2 742 3 426 3 743 3 434 3 191 2 235 2 401 2 098
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 526 552 645 638 745 665 640 443 454 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 946 2 493 643 1 169 2 050 1 530 1 058 316 -335 19
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,92% 0,69% 12,06% 14,42% 8,99% 7,61% 26,91% 4,73% 1,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,74% 10,64% 2,90% 7,16% 15,01% 13,25% 9,15% 2,13% -4,67% 0,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,50% 5,53% 1,50% 3,31% 6,83% 5,48% 4,05% 1,47% -1,95% 0,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,38% 41,92% 38,05% 32,19% 31,24% 30,13% 26,27% 33,45% 33,53% 40,54%
Rörelsekapital/omsättning 23,95% 18,16% 6,75% 12,12% 14,80% 7,44% 13,97% 18,20% 13,06% 9,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,09% 23,51% 15,75% 20,51% 21,39% 17,70% 18,51% 10,24% 16,98% 20,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,28% 89,44% 49,80% 58,45% 60,86% 54,89% 64,39% 58,04% 73,83% 56,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!