Visa allt om 100 procent media Sandviken AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 10 865 11 547 12 727 12 079 9 941 7 167 6 840 7 357 6 759 6 185
Övrig omsättning 704 475 410 396 327 0 71 2 1 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 184 -14 2 525 1 246 251 -26 905 1 233 1 153 924
Resultat efter finansnetto 1 173 -18 2 556 1 226 234 -37 910 1 242 1 206 918
Årets resultat 915 -24 1 980 927 103 13 903 677 887 674
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 383 577 643 637 713 700 591 473 199 307
Omsättningstillgångar 4 522 4 140 7 040 5 648 3 629 3 079 3 257 3 668 3 416 2 917
Tillgångar 4 905 4 717 7 684 6 285 4 342 3 779 3 848 4 142 3 614 3 224
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 010 95 4 219 2 739 1 813 1 709 2 196 1 893 1 816 1 329
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 13 71 320 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 150 60 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 150 215 0 0 1 0 0 0 0 106
Kortfristiga skulder 3 744 4 407 3 465 3 395 2 469 2 056 1 582 1 929 1 799 1 789
Skulder och eget kapital 4 905 4 717 7 684 6 285 4 342 3 779 3 848 4 142 3 614 3 224
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - 510 485 504 469 448 449
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 005 2 541 2 228 2 664 2 159 1 821
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 487 1 324 1 177 1 535 1 057 918
Utdelning till aktieägare 0 0 4 100 500 0 0 500 600 600 400
Omsättning 11 569 12 022 13 137 12 475 10 268 7 167 6 911 7 359 6 760 6 185
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 14 14 13 12 9 8 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 988 825 909 929 828 796 855 817 751 773
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 548 539 440 465 418 457 442 426 375 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 378 227 2 739 1 512 513 212 1 102 1 419 1 321 1 145
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,91% -9,27% 5,36% 21,51% 38,71% 4,78% -7,03% 8,85% 9,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,04% -0,28% 33,47% 19,82% 5,87% -0,58% 24,09% 30,28% 33,84% 29,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,85% -0,11% 20,21% 10,32% 2,57% -0,31% 13,55% 17,04% 18,09% 15,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,86% 78,29% 82,18% 77,89% 76,04% 77,26% 83,20% 85,99% 100,00% 83,56%
Rörelsekapital/omsättning 7,16% -2,31% 28,09% 18,65% 11,67% 14,27% 24,49% 23,64% 23,92% 18,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,59% 2,01% 54,91% 43,58% 41,75% 45,49% 58,51% 51,40% 50,25% 41,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,78% 93,94% 203,17% 166,36% 146,98% 149,76% 205,88% 190,15% 189,88% 163,05%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...