Visa allt om Redersson Management AB
Visa allt om Redersson Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 809 2 367 2 480 1 626 3 187 5 332 4 110 5 386 5 652 6 211
Övrig omsättning 365 456 213 298 188 373 182 49 33 -
Rörelseresultat (EBIT) 288 854 817 -205 -18 859 352 735 648 365
Resultat efter finansnetto 47 761 722 -267 -162 748 266 669 431 286
Årets resultat 58 449 449 -117 7 411 104 399 203 100
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 013 946 263 347 327 361 236 265 254 194
Omsättningstillgångar 1 301 1 786 1 752 941 1 506 2 242 1 883 1 994 1 738 2 800
Tillgångar 2 314 2 732 2 015 1 287 1 833 2 603 2 119 2 259 1 992 2 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 146 1 388 1 099 650 867 1 100 839 885 686 583
Obeskattade reserver 661 706 534 370 520 730 585 495 395 295
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 508 639 383 268 446 773 695 879 911 2 115
Skulder och eget kapital 2 314 2 732 2 015 1 287 1 833 2 603 2 119 2 259 1 992 2 994
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 396 378 425 388 427 400 410 363 546
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 5 140 780 1 170 1 049 1 241 1 121 1 375
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 252 232 276 623 825 768 842 792 868
Utdelning till aktieägare 400 300 160 0 100 240 150 150 200 100
Omsättning 2 174 2 823 2 693 1 924 3 375 5 705 4 292 5 435 5 685 6 211
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 809 2 367 2 480 813 1 062 1 777 1 370 1 795 1 884 2 070
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 765 675 651 392 593 836 753 872 798 975
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 302 876 861 -158 46 923 411 799 692 388
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,57% -4,56% 52,52% -48,98% -40,23% 29,73% -23,69% -4,71% -9,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,99% 33,49% 40,79% -11,27% -0,55% 34,00% 13,69% 29,92% 23,19% 10,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,54% 38,66% 33,15% -8,92% -0,31% 16,60% 7,06% 12,55% 8,17% 4,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,84% 48,46% 55,20% 41,39% 33,26% 27,55% 28,91% 20,70% 14,63% 11,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,81% 70,96% 75,21% 72,93% 68,21% 62,93% 59,94% 55,33% 48,71% 26,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,39% 269,17% 441,25% 301,87% 295,96% 284,73% 255,83% 216,84% 188,91% 132,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...