Visa allt om AVENT Drift & Innemiljö AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 140 126 122 839 94 052 56 337 45 394 43 103 35 891 31 245 29 780 27 000
Övrig omsättning 721 834 656 439 440 479 536 558 552 311
Rörelseresultat (EBIT) 10 687 10 248 8 885 6 045 4 353 2 795 2 172 2 214 2 926 1 162
Resultat efter finansnetto 10 669 10 247 8 897 6 117 4 436 2 870 2 203 2 223 2 955 1 192
Årets resultat 6 291 5 873 5 470 5 109 3 951 2 465 2 081 2 203 2 125 923
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 588 680 431 32 53 93 114 81 32 44
Omsättningstillgångar 53 211 58 672 29 927 25 667 18 897 17 017 16 113 15 618 15 457 14 468
Tillgångar 53 799 59 352 30 358 25 698 18 950 17 110 16 227 15 699 15 489 14 511
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 106 24 816 10 322 8 852 6 943 5 492 4 277 5 196 4 493 3 118
Obeskattade reserver 10 015 7 365 2 354 504 967 1 633 1 951 2 448 3 085 2 893
Avsättningar (tkr) 919 1 305 580 250 225 369 529 384 341 309
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 30 759 25 866 17 103 16 092 10 815 9 615 9 470 7 671 7 571 8 192
Skulder och eget kapital 53 799 59 352 30 358 25 698 18 950 17 110 16 227 15 699 15 489 14 511
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 768 - - 0 - - 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 796 - - 0 - - 10 239 8 757 8 795 7 859
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 2 706 - - 0 - - 4 225 3 703 3 743 3 444
Utdelning till aktieägare 5 000 19 0 4 000 3 200 2 500 1 250 500 1 500 750
Omsättning 140 847 123 673 94 708 56 776 45 834 43 582 36 427 31 803 30 332 27 311
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 67 64 37 33 30 27 26 23 23 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 091 1 919 2 542 1 707 1 513 1 596 1 380 1 358 1 295 1 286
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 665 681 909 559 578 584 573 555 559 549
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 875 10 412 8 992 6 066 4 385 2 829 2 203 2 225 2 940 1 186
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,07% 30,61% 66,95% 24,11% 5,32% 20,09% 14,87% 4,92% 10,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,87% 17,27% 29,33% 23,81% 23,41% 16,78% 13,59% 14,17% 19,10% 8,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,63% 8,34% 9,47% 10,86% 9,77% 6,66% 6,14% 7,12% 9,94% 4,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,76% 52,79% 58,16% 55,45% 61,96% 60,42% 62,63% 65,16% 70,17% 63,41%
Rörelsekapital/omsättning 16,02% 26,71% 13,64% 17,00% 17,80% 17,17% 18,51% 25,43% 26,48% 23,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,02% 51,49% 40,05% 35,98% 40,62% 39,54% 35,74% 45,26% 44,54% 36,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,95% 224,93% 173,95% 159,32% 172,31% 174,46% 167,57% 200,08% 193,03% 158,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!