Visa allt om AVENT Drift & Innemiljö AB
Visa allt om AVENT Drift & Innemiljö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 35 891 31 245 29 780 27 000 28 924 22 499 22 833 30 066 37 082 38 361
Övrig omsättning 536 558 552 311 343 362 123 183 285 121
Rörelseresultat (EBIT) 2 172 2 214 2 926 1 162 1 784 746 1 344 1 933 693 1 514
Resultat efter finansnetto 2 203 2 223 2 955 1 192 1 818 752 1 333 2 010 764 1 636
Årets resultat 2 081 2 203 2 125 923 1 264 500 966 1 181 466 1 024
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 114 81 32 44 49 107 208 376 730 981
Omsättningstillgångar 16 113 15 618 15 457 14 468 13 729 13 777 11 318 14 101 18 530 17 018
Tillgångar 16 227 15 699 15 489 14 511 13 778 13 884 11 526 14 477 19 260 17 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 277 5 196 4 493 3 118 3 195 1 932 2 132 2 166 985 2 919
Obeskattade reserver 1 951 2 448 3 085 2 893 2 989 2 950 2 974 3 178 3 292 3 294
Avsättningar (tkr) 529 384 341 309 244 209 254 201 198 110
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0
Kortfristiga skulder 9 470 7 671 7 571 8 192 7 350 8 794 5 866 8 631 14 785 11 676
Skulder och eget kapital 16 227 15 699 15 489 14 511 13 778 13 884 11 526 14 477 19 260 17 999
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 637 758 920 1 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 239 8 757 8 795 7 859 7 925 7 070 6 027 5 821 5 652 6 810
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 225 3 703 3 743 3 444 3 390 3 117 2 837 2 739 2 757 3 752
Utdelning till aktieägare 1 250 500 1 500 750 0 0 1 000 1 000 0 0
Omsättning 36 427 31 803 30 332 27 311 29 267 22 861 22 956 30 249 37 367 38 482
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 23 23 21 21 19 23 19 20 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 380 1 358 1 295 1 286 1 377 1 184 993 1 582 1 854 1 475
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 555 559 549 551 550 423 506 484 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 203 2 225 2 940 1 186 1 842 844 1 512 2 181 1 014 1 960
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,87% 4,92% 10,30% -6,65% 28,56% -1,46% -24,06% -18,92% -3,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,59% 14,17% 19,10% 8,21% 13,25% 5,50% 11,79% 13,88% 3,98% 9,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,14% 7,12% 9,94% 4,41% 6,31% 3,39% 5,95% 6,69% 2,07% 4,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,63% 65,16% 70,17% 63,41% 65,77% 61,17% 71,85% 39,97% 40,90% 55,23%
Rörelsekapital/omsättning 18,51% 25,43% 26,48% 23,24% 22,05% 22,15% 23,88% 18,19% 10,10% 13,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,74% 45,26% 44,54% 36,18% 39,18% 29,57% 37,51% 30,77% 17,42% 29,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,57% 200,08% 193,03% 158,86% 166,78% 124,99% 165,38% 124,81% 78,86% 119,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...