Visa allt om Betege byggen AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 111 805 123 527 128 263 122 030 182 953 134 724 163 366 120 928 83 553 105 166
Övrig omsättning 856 28 134 149 5 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -2 774 2 347 -7 034 4 596 17 851 15 799 13 203 5 650 6 738 2 773
Resultat efter finansnetto -3 907 1 172 -8 604 5 101 19 096 14 743 11 981 6 364 25 196 2 747
Årets resultat -3 497 1 739 -8 319 3 693 23 456 8 230 6 953 3 495 22 468 1 816
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 182 300 221 370 5 641 238 545 658 14 914
Omsättningstillgångar 53 280 58 217 61 633 86 449 97 878 100 390 84 706 71 751 56 672 57 245
Tillgångar 53 421 58 399 61 932 86 670 98 249 106 031 84 944 72 297 57 329 72 159
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 652 3 149 1 410 7 730 59 037 41 269 38 875 31 922 35 627 37 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 10 447 6 325 3 319 1 736 232
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 33 873 32 913 32 447 19 993 28 596 20 544 12 448 5 024 24 251
Kortfristiga skulder 23 770 21 377 27 609 46 494 19 220 25 719 19 200 24 608 14 943 10 544
Skulder och eget kapital 53 421 58 399 61 932 86 670 98 249 106 031 84 944 72 297 57 329 72 159
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 2 350 1 331 1 844 2 230 1 678 1 582 1 515 1 855 1 081 1 596
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 010 9 478 9 649 8 175 9 584 8 470 3 065 7 799 8 676 8 201
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 3 851 4 206 4 182 3 863 4 115 3 119 3 548 3 069 3 038 2 985
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 55 000 5 688 9 000 0 7 200 0
Omsättning 112 661 123 555 128 397 122 179 182 958 134 724 163 366 120 928 83 553 105 166
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 28 28 28 28 26 27 28 27 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 472 4 412 4 581 4 358 6 534 5 182 6 051 4 319 3 095 3 895
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 608 536 560 510 549 507 301 454 474 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 774 2 347 -7 034 4 628 17 932 15 873 13 286 5 762 6 850 2 877
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,49% -3,69% 5,11% -33,30% 35,80% -17,53% 35,09% 44,73% -20,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,18% 4,12% -11,29% 7,02% 20,33% 14,93% 15,65% 9,28% 45,73% 4,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,48% 1,95% -5,45% 4,99% 10,92% 11,75% 8,14% 5,55% 31,38% 3,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -1,37% 3,87% -3,47% 5,85% 11,08% 13,57% 9,66% 6,98% 11,89% 4,76%
Rörelsekapital/omsättning 26,39% 29,82% 26,53% 32,74% 42,99% 55,43% 40,10% 38,98% 49,94% 44,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,51% 5,39% 2,28% 8,92% 60,09% 46,61% 51,57% 47,54% 64,38% 51,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 224,15% 272,33% 213,43% 133,37% 363,12% 276,01% 261,00% 207,29% 245,69% 406,81%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...