Visa allt om Praeterea AB
Visa allt om Praeterea AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 5 817 7 264 6 517 6 649 5 434 6 222
Övrig omsättning - - - - - 1 500 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -24 -57 -93 2 856 5 030 3 282 3 221 2 239 2 099
Resultat efter finansnetto 1 826 -3 335 197 -88 4 234 1 500 3 009 3 005 2 095 2 065
Årets resultat 1 826 -1 902 1 602 1 000 3 210 280 1 854 1 842 1 270 1 305
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 986 11 625 14 609 14 015 11 168 10 004 6 408 6 490 6 701 1 828
Omsättningstillgångar 317 364 1 394 2 608 5 910 3 825 8 124 5 527 3 242 6 387
Tillgångar 13 303 11 989 16 003 16 622 17 079 13 830 14 532 12 017 9 943 8 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 315 3 489 6 391 5 690 6 190 2 980 2 700 2 346 1 503 1 433
Obeskattade reserver 0 0 1 742 3 446 4 732 4 279 3 815 3 362 2 893 2 622
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 39 24 24 24 10 16 1 507 1 526 1 533 1 550
Kortfristiga skulder 7 949 8 475 7 846 7 463 6 147 6 555 6 510 4 784 4 013 2 611
Skulder och eget kapital 13 303 11 989 16 003 16 622 17 079 13 830 14 532 12 017 9 943 8 216
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 622 635 555 550 594 503
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 202 351 323 359 238 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 - 158 372 430 550 460 379
Utdelning till aktieägare 1 500 0 1 000 900 1 500 0 0 1 500 1 000 1 200
Omsättning 0 0 0 0 5 817 8 764 6 517 6 649 5 434 6 222
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 2 909 3 632 3 259 3 325 2 717 6 222
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 513 698 664 743 658 973
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -14 -24 -57 -93 2 856 5 209 3 364 3 432 2 292 2 340
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -19,92% 11,46% -1,99% 22,36% -12,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 26,95% 36,70% 22,72% 26,84% 23,34% 27,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 79,11% 69,87% 50,65% 48,50% 42,71% 35,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 91,27% 82,52% 84,87% 82,33% 84,27% 78,32%
Rörelsekapital/omsättning - - - - -4,07% -37,58% 24,77% 11,17% -14,19% 60,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,95% 29,10% 48,43% 50,40% 56,66% 44,35% 37,93% 40,14% 36,07% 40,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,99% 4,29% 17,77% 34,95% 96,14% 58,26% 124,70% 115,38% 80,56% 244,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...