Visa allt om DJURAB Svenska Djursjukhus AB
Visa allt om DJURAB Svenska Djursjukhus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 022 6 173 5 453 5 365 4 704 7 452 4 317 3 683 2 656 2 425
Övrig omsättning - - - 139 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 087 723 646 653 -20 958 648 929 371 1 377
Resultat efter finansnetto -22 1 124 82 315 1 198 80 571 -2 781 -6 706 404 -3 824 -793
Årets resultat 863 1 426 82 678 1 418 81 189 -1 992 -7 119 -375 -4 251 -1 771
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 126 486 118 368 114 414 91 274 86 841 47 449 61 888 63 697 65 507 63 058
Omsättningstillgångar 74 728 79 152 84 916 26 318 34 676 15 914 10 077 7 719 2 664 1 993
Tillgångar 201 214 197 519 199 330 117 592 121 517 63 363 71 965 71 416 68 171 65 051
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 190 919 190 056 188 630 105 952 104 534 23 345 24 795 28 312 24 165 21 689
Obeskattade reserver 3 031 4 168 4 884 5 990 6 631 7 398 8 372 7 640 6 458 5 380
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 000 5 275 25 655 27 553 29 413 29 383 29 725
Kortfristiga skulder 7 264 3 296 5 816 4 650 5 077 6 965 11 245 6 051 8 164 8 257
Skulder och eget kapital 201 214 197 519 199 330 117 592 121 517 63 363 71 965 71 416 68 171 65 051
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 355 534 396 385 382 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 356 0 110 0 1 906 220 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 46 66 134 107 1 601 353 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 655 0 0
Omsättning 6 022 6 173 5 453 5 504 4 704 7 452 4 317 3 683 2 656 2 425
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 0 0 2 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 506 1 543 1 363 - - 3 726 4 317 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 105 101 106 - - 1 950 956 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 815 3 472 3 343 3 303 2 238 2 767 2 457 2 738 2 089 1 907
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,45% 13,20% 1,64% 14,05% -36,88% 72,62% 17,21% 38,67% 9,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,01% 0,57% 41,30% 1,13% 67,19% -2,04% -7,50% 2,57% -2,95% 1,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,30% 18,34% 1 509,59% 24,79% 1 735,82% -17,35% -125,04% 49,82% -75,60% 27,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 120,29% 1 228,84% 1 450,58% 403,88% 629,23% 120,09% -27,06% 45,29% -207,08% -258,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,06% 97,87% 96,54% 94,07% 90,05% 45,45% 43,03% 47,53% 42,27% 39,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 028,74% 2 401,46% 1 460,04% 565,98% 683,00% 228,49% 89,61% 127,57% 32,63% 24,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...