Visa allt om Allerskog & Krantz Bygg & Fastighets AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 209 722 210 163 132 363 154 457 104 967 87 797 71 986 85 102 128 482 77 060
Övrig omsättning 6 490 1 250 459 8 0 0 169 0 1 130 0
Rörelseresultat (EBIT) 9 601 3 629 -2 825 -2 089 2 283 2 709 -8 691 2 419 8 505 4 075
Resultat efter finansnetto 9 391 3 251 -3 123 -2 336 2 375 4 328 -9 287 2 130 7 674 3 397
Årets resultat 7 140 3 766 -3 123 -2 336 1 598 5 036 -5 478 1 102 4 381 2 295
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 988 10 233 6 864 6 593 7 804 9 075 7 691 18 052 18 038 21 200
Omsättningstillgångar 44 010 46 321 32 964 27 060 25 166 29 064 24 211 37 235 35 076 23 256
Tillgångar 50 998 56 554 39 828 33 653 32 970 38 139 31 902 55 287 53 114 44 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 041 2 901 1 621 4 743 7 879 6 281 1 237 6 715 8 613 5 652
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 3 810 3 235 1 658
Avsättningar (tkr) 3 253 2 783 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 394 8 376 8 113 9 448 9 705 11 853 12 112 12 371 12 530 16 005
Kortfristiga skulder 37 310 42 494 30 095 19 461 15 385 20 004 18 554 32 392 28 736 21 142
Skulder och eget kapital 50 998 56 554 39 828 33 653 32 970 38 139 31 902 55 287 53 114 44 456
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 1 404 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 600 1 200 1 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 067 25 419 22 635 22 377 20 762 19 553 18 600 10 482 17 816 14 466
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 627 11 715 9 281 9 206 7 896 7 476 7 388 3 864 6 657 5 045
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 800 0 0 0 3 000 1 420
Omsättning 216 212 211 413 132 822 154 465 104 967 87 797 72 155 85 102 129 612 77 060
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 66 65 58 54 53 54 50 67 58 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 178 3 233 2 282 2 860 1 981 1 626 1 440 1 270 2 215 1 605
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 602 608 569 607 560 541 103 231 475 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 748 3 782 -2 649 -1 822 2 642 3 100 19 888 2 790 8 933 4 721
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,21% 58,78% -14,30% 47,15% 19,56% 21,96% -15,41% - 66,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,83% 6,42% -7,09% -6,21% 8,17% 13,04% -27,23% 4,43% 16,02% 9,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,58% 1,73% -2,13% -1,35% 2,57% 5,67% -12,07% 2,88% 6,62% 5,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,49% 89,04% 84,08% 85,06% 81,96% 100,00% 100,00% 38,43% 51,78% 69,44%
Rörelsekapital/omsättning 3,19% 1,82% 2,17% 4,92% 9,32% 10,32% 7,86% 5,69% 4,93% 2,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,69% 5,13% 4,07% 14,09% 23,90% 16,47% 3,88% 17,22% 20,70% 15,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,79% 108,87% 100,10% 123,92% 98,31% 86,20% 66,81% 114,95% 122,06% 110,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...