Visa allt om Mosslunda Snickeri AB
Visa allt om Mosslunda Snickeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 *
Nettoomsättning 5 002 6 092 5 681 4 859 5 189 5 780 5 507 5 714 4 184 5 083
Övrig omsättning - 55 44 10 - - 20 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 207 514 69 -525 -35 580 -47 -75 53 -
Resultat efter finansnetto 205 515 67 -525 -36 572 -53 -81 50 -
Årets resultat 166 413 48 -345 1 278 9 16 19 -
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 763 774 66 121 161 189 155 224 291 312
Omsättningstillgångar 1 922 1 910 1 809 1 362 1 846 1 994 1 485 1 475 1 121 1 383
Tillgångar 2 685 2 684 1 875 1 483 2 007 2 182 1 640 1 698 1 412 1 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 212 1 047 634 586 931 930 652 642 626 607
Obeskattade reserver 79 88 19 0 180 221 30 109 217 198
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 749 772 78 46 71 123 120 95 177 138
Kortfristiga skulder 644 778 1 145 852 824 908 838 852 392 752
Skulder och eget kapital 2 685 2 684 1 875 1 483 2 007 2 182 1 640 1 698 1 412 1 695
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04 *
Löner till styrelse & VD - - - - - 636 418 440 323 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 727 1 828 2 034 1 835 1 157 1 417 1 281 1 037 998
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 684 641 770 678 629 663 509 513 509
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 002 6 147 5 725 4 869 5 189 5 780 5 527 5 714 4 184 5 083
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 000 1 218 1 136 810 865 963 918 952 837 1 017
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 474 490 494 471 421 406 420 380 377 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 218 553 124 -465 27 651 22 -8 139 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,89% 7,23% 16,92% -6,36% -10,22% 4,96% -3,62% 36,57% -17,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,71% 19,19% 3,73% -35,13% -1,69% 26,67% -2,80% -4,42% 3,90% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,14% 8,45% 1,23% -10,72% -0,66% 10,07% -0,84% -1,31% 1,31% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,71% 68,38% 63,97% 72,30% 69,36% 68,74% 66,12% 54,88% 60,49% -
Rörelsekapital/omsättning 25,55% 18,58% 11,69% 10,50% 19,70% 18,79% 11,75% 10,90% 17,42% 12,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,43% 41,57% 34,60% 39,51% 53,00% 50,09% 41,10% 42,54% 55,40% 44,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,18% 204,24% 128,82% 108,10% 161,65% 171,81% 119,93% 108,45% 152,30% 120,35%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-04 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...