Visa allt om Topoil AB
Visa allt om Topoil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 068 533 1 948 615 2 719 333 2 620 606 2 488 717 2 699 707 2 306 433 1 770 110 1 588 622 1 345 156
Övrig omsättning 285 - 425 1 381 110 4 711 - - 1 034 254
Rörelseresultat (EBIT) 32 178 25 406 20 527 22 598 31 448 40 969 49 925 38 396 72 216 44 229
Resultat efter finansnetto 31 117 24 995 18 911 21 961 30 074 39 436 49 097 37 755 72 666 43 114
Årets resultat 24 190 24 644 19 653 18 239 20 400 24 902 30 045 21 365 38 474 23 800
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 196 1 656 5 749 2 440 2 638 1 460 1 984 4 327 6 363 6 490
Omsättningstillgångar 233 363 213 728 230 213 290 798 192 199 255 056 231 701 199 644 181 694 178 481
Tillgångar 235 559 215 384 235 962 293 238 194 837 256 516 233 684 203 971 188 058 184 971
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 532 42 342 32 697 32 044 38 805 43 405 48 503 38 458 62 093 43 619
Obeskattade reserver 62 570 62 554 69 295 75 652 77 511 75 628 70 415 62 364 54 272 35 339
Avsättningar (tkr) 0 752 0 0 0 0 652 0 0 1 833
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 126 458 109 736 133 970 185 542 78 521 137 483 114 113 103 149 71 692 104 179
Skulder och eget kapital 235 559 215 384 235 962 293 238 194 837 256 516 233 684 203 971 188 058 184 971
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 1 175 4 094 5 191 3 337 4 424 5 588 7 673 6 031 9 858 3 965
Varav tantiem till styrelse & VD 872 3 278 4 813 2 972 4 038 5 199 7 232 - - 3 624
Löner till övriga anställda 6 825 6 733 8 088 5 668 5 461 6 584 7 077 6 378 7 137 5 104
Varav resultatlön till övriga anställda 3 373 3 643 4 652 - 2 772 3 848 4 370 - - 3 042
Sociala kostnader 6 392 5 369 6 133 5 011 5 003 6 124 5 890 4 845 7 173 5 158
Utdelning till aktieägare 22 000 20 000 15 000 19 000 25 000 25 000 30 000 20 000 45 000 20 000
Omsättning 2 068 818 1 948 615 2 719 758 2 621 987 2 488 827 2 704 418 2 306 433 1 770 110 1 589 656 1 345 410
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 11 11 10 9 9 8 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 206 853 177 147 247 212 262 061 276 524 299 967 288 304 221 264 226 946 192 165
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 470 1 497 1 792 1 428 1 678 2 063 2 653 2 195 3 555 2 142
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 32 727 25 951 20 910 23 018 32 076 41 592 52 340 40 807 74 228 46 211
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,15% -28,34% 3,77% 5,30% -7,82% 17,05% 30,30% 11,42% 18,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,95% 12,33% 9,16% 8,18% 16,42% 16,04% 21,41% 18,88% 38,98% 24,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,59% 1,36% 0,80% 0,91% 1,29% 1,52% 2,17% 2,18% 4,61% 3,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 2,51% 2,56% 3,03% 1,49% 2,02% 2,16% 3,31% 3,45% 6,34% 4,80%
Rörelsekapital/omsättning 5,17% 5,34% 3,54% 4,02% 4,57% 4,36% 5,10% 5,45% 6,92% 5,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,47% 42,31% 36,76% 31,05% 49,24% 38,65% 42,96% 41,39% 53,80% 37,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,92% 173,24% 151,16% 142,69% 230,17% 170,81% 187,35% 179,35% 237,10% 148,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...