Visa allt om Gantro AB
Visa allt om Gantro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 23 620 200 296 353 456 622 330 691 304
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 306 -885 -1 443 -1 310 -1 320 -4 863 -1 002 -352 238 -229
Resultat efter finansnetto 1 152 4 596 3 172 265 -978 8 951 -66 1 496 243 -216
Årets resultat 1 010 4 390 2 677 265 -978 7 383 -66 1 565 124 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 600 50 281 45 948 45 404 37 478 27 806 21 977 26 967 36 135 35 847
Omsättningstillgångar 8 555 12 099 10 294 8 509 4 745 8 347 16 959 4 663 2 671 824
Tillgångar 53 155 62 380 56 242 53 912 42 223 36 153 38 936 31 630 38 806 36 671
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 045 15 135 10 745 8 066 7 803 8 781 1 748 1 815 249 125
Obeskattade reserver 0 0 330 330 329 330 0 0 68 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 37 271 45 971 44 530 45 288 32 741 24 935 33 936 26 694 35 600 35 600
Kortfristiga skulder 839 1 273 637 226 1 350 2 107 3 253 3 122 2 887 946
Skulder och eget kapital 53 155 62 380 56 242 53 912 42 223 36 153 38 936 31 630 38 806 36 671
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 350 0 0 135
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 632 582 624 550 550 300 250 40 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 185 171 187 173 173 204 79 13 42
Utdelning till aktieägare 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 620 200 296 353 456 622 330 691 304
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 - 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 310 100 - 177 228 311 165 346 304
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 447 399 - 368 366 433 167 29 177
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 306 -555 -931 -798 -808 -4 351 -820 -305 257 -229
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -96,29% 210,00% -32,43% -16,15% -22,59% -26,69% 88,48% -52,24% 127,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,19% 7,37% 6,16% 0,66% -1,46% 26,33% 1,25% 11,63% 0,63% -0,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5 060,87% 741,13% 1 732,00% 120,95% -174,79% 2 087,72% 77,97% 1 114,24% 35,46% -71,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33 547,83% 1 746,13% 4 828,50% 2 798,31% 961,76% 1 368,42% 2 203,54% 466,97% -31,26% -40,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,30% 24,26% 19,56% 15,44% 19,05% 24,96% 4,49% 5,74% 0,77% 0,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 019,67% 950,43% 1 616,01% 3 765,04% 351,48% 396,16% 521,33% 149,36% 92,52% 87,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...