Visa allt om Aktiebolaget Caretia
Visa allt om Aktiebolaget Caretia

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 14 610 13 439 12 860 15 311 13 480 9 734 12 074 6 138 11 381 32 030
Övrig omsättning - - 498 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 045 3 714 7 450 4 763 6 968 5 294 8 452 2 509 913 2 599
Resultat efter finansnetto 4 511 -22 940 7 309 4 717 6 675 4 671 8 025 2 115 -569 2 520
Årets resultat 5 831 -17 212 6 325 7 638 5 871 5 152 7 314 2 986 0 1 176
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 098 19 037 46 419 46 628 46 390 46 524 45 703 46 002 46 011 626
Omsättningstillgångar 29 764 16 730 12 731 7 769 5 246 7 664 8 414 2 512 1 057 7 343
Tillgångar 45 863 35 767 59 150 54 398 51 636 54 187 54 117 48 514 47 068 7 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 038 19 208 40 670 34 345 29 907 24 036 18 884 11 570 8 584 1 296
Obeskattade reserver 9 528 6 828 16 191 13 349 10 728 8 098 5 476 2 202 888 1 003
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 614 4 317 11 000 17 000 23 000 29 000 37
Kortfristiga skulder 11 297 9 731 2 290 4 090 6 684 11 054 12 757 11 741 8 596 5 633
Skulder och eget kapital 45 863 35 767 59 150 54 398 51 636 54 187 54 117 48 514 47 068 7 969
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 897 801 769 664 356
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 274 4 659 2 248 2 408 3 136 921 676 679 5 536 18 528
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 996 2 167 1 451 1 311 1 433 818 688 752 2 258 6 926
Utdelning till aktieägare 0 0 4 250 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 610 13 439 13 358 15 311 13 480 9 734 12 074 6 138 11 381 32 030
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 3 20 90
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 870 4 480 4 287 5 104 4 493 3 245 6 037 2 046 569 356
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 446 2 457 1 353 1 342 1 579 923 1 117 785 430 286
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 047 3 819 7 659 4 962 7 152 5 363 8 474 2 619 962 2 661
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,71% 4,50% -16,01% 13,58% 38,48% -19,38% 96,71% -46,07% -64,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,17% 10,65% 12,65% 8,77% 13,50% 9,85% 15,62% 5,86% 2,01% 34,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,07% 28,35% 58,18% 31,17% 51,70% 54,85% 70,03% 46,30% 8,29% 8,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,02% 96,77% 96,39%
Rörelsekapital/omsättning 126,40% 52,08% 81,19% 24,03% -10,67% -34,83% -35,97% -150,36% -66,24% 5,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,80% 68,59% 90,11% 82,28% 73,23% 55,37% 42,35% 27,19% 19,60% 25,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 263,47% 171,92% 555,94% 189,95% 78,49% 69,33% 65,96% 21,40% 12,30% 130,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...