Visa allt om MIVILI Restaurang Aktiebolag
Visa allt om MIVILI Restaurang Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 938 7 712 7 260 7 692 6 749 6 234 6 476 6 279 5 690 4 626
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 218 467 316 420 -42 0 260 -340 -15 -133
Resultat efter finansnetto 208 509 307 428 -57 -9 256 -357 -26 -144
Årets resultat 121 342 148 345 -57 91 256 -357 -26 -154
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 994 955 133 42 176 151 111 78 55 85
Omsättningstillgångar 866 780 1 421 1 049 596 696 717 474 530 459
Tillgångar 1 860 1 735 1 554 1 091 772 847 828 552 585 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 834 713 546 398 52 110 19 -237 120 146
Obeskattade reserver 294 242 142 46 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 98 22 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 9 11 24 126 48 27 76
Kortfristiga skulder 732 780 767 616 708 713 683 741 439 322
Skulder och eget kapital 1 860 1 735 1 554 1 091 772 847 828 552 585 544
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 307 249 287 240 208
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 573 2 546 2 323 2 395 2 179 1 368 1 316 1 274 1 193 914
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 772 671 720 702 555 461 438 667 428 332
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 938 7 712 7 260 7 692 6 749 6 234 6 476 6 279 5 690 4 626
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 11 10 9 9 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 794 771 726 699 675 693 720 698 632 578
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 335 315 304 282 273 237 223 248 211 185
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 239 503 334 431 -29 9 280 -305 11 -96
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,93% 6,23% -5,62% 13,97% 8,26% -3,74% 3,14% 10,35% 23,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,77% 29,97% 20,33% 39,96% -5,44% 0,00% 32,00% -61,59% -1,37% -24,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,76% 6,74% 4,35% 5,67% -0,62% 0,00% 4,09% -5,41% -0,14% -2,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,74% 63,24% 66,68% 61,53% 55,98% 53,35% 54,06% 52,87% 54,34% 53,35%
Rörelsekapital/omsättning 1,69% 0,00% 9,01% 5,63% -1,66% -0,27% 0,53% -4,25% 1,60% 2,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,17% 51,97% 42,26% 39,59% 6,74% 12,99% 2,29% -42,93% 20,51% 26,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,57% 78,33% 162,71% 157,47% 62,01% 69,57% 77,01% 39,27% 84,74% 110,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...