Visa allt om Sokuna Holding AB
Visa allt om Sokuna Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 978 1 146 1 049 1 048 1 037 1 349 1 642 883 1 283 912
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -169 176 104 447 -878 205 826 -381 488 141
Resultat efter finansnetto -154 228 135 486 -861 249 3 406 -232 308 -107
Årets resultat -154 222 135 486 -861 181 3 189 -247 169 -148
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 137 1 476 1 313 1 050 450 452 5 226 25 33
Omsättningstillgångar 873 1 798 1 912 2 404 2 647 3 875 4 553 1 123 1 552 1 469
Tillgångar 3 010 3 274 3 225 3 454 3 097 4 327 4 559 1 348 1 577 1 502
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 650 3 024 3 027 3 227 2 880 3 881 3 940 871 1 210 1 130
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0
Kortfristiga skulder 361 250 198 227 216 446 619 311 367 372
Skulder och eget kapital 3 010 3 274 3 225 3 454 3 097 4 327 4 559 1 348 1 577 1 502
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 1 028 235 220 264 264 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 429 376 262 104 84 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 225 209 165 440 180 152 348 166 165
Utdelning till aktieägare 0 220 225 335 140 140 240 120 92 71
Omsättning 978 1 146 1 049 1 048 1 037 1 349 1 642 883 1 283 912
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 1 1 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 978 - 1 049 1 048 519 675 1 642 883 1 283 912
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 886 - 597 428 800 254 377 770 437 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -107 188 104 447 -876 209 835 -358 504 162
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,66% 9,25% 0,10% 1,06% -23,13% -17,84% 85,96% -31,18% 40,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,12% 6,96% 4,16% 14,10% -27,35% 5,75% 74,86% -14,02% 31,26% 9,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,75% 19,90% 12,77% 46,47% -81,68% 18,46% 207,86% -21,40% 38,43% 15,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,28% 95,55% 93,61% 99,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,69% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,35% 135,08% 163,39% 207,73% 234,43% 254,19% 239,59% 91,96% 92,36% 120,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,04% 92,36% 93,86% 93,43% 92,99% 89,69% 86,42% 64,61% 76,73% 75,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 241,83% 719,20% 965,66% 1 059,03% 1 225,46% 868,83% 735,54% 361,09% 422,89% 394,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...