Visa allt om Fiskebåt LL 9, Lysekil AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 1 943 1 735 3 716 3 675 3 835 3 270 2 128 2 822 2 371 1 760
Övrig omsättning 0 1 260 2 267 490 899 0 1 130 0 2 13
Rörelseresultat (EBIT) -613 15 1 640 690 1 308 176 792 282 352 -28
Resultat efter finansnetto -623 -168 1 323 345 1 045 119 736 196 241 -131
Årets resultat 3 21 237 0 0 63 193 128 28 2
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 609 3 483 11 604 11 894 12 236 2 374 2 644 3 581 2 750 2 727
Omsättningstillgångar 105 881 1 560 181 267 303 291 64 110 71
Tillgångar 7 714 4 364 13 164 12 075 12 502 2 677 2 935 3 645 2 860 2 798
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 674 671 650 413 413 414 351 283 155 127
Obeskattade reserver 2 510 3 140 3 336 2 317 1 981 951 917 431 403 203
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 894 0 7 636 8 437 9 165 823 1 083 2 262 1 702 1 665
Kortfristiga skulder 636 553 1 542 908 944 490 585 670 600 805
Skulder och eget kapital 7 714 4 364 13 164 12 075 12 502 2 677 2 935 3 645 2 860 2 798
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 462 277 240 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 166 104 99 90
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0
Omsättning 1 943 2 995 5 983 4 165 4 734 3 270 3 258 2 822 2 373 1 773
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 943 1 735 3 716 3 675 3 835 3 270 2 128 2 822 2 371 1 760
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 697 517 516 502 566 632 642 385 346 332
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -68 212 2 141 1 235 1 595 472 1 049 507 558 144
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,99% -53,31% 1,12% -4,17% 17,28% 53,67% -24,59% 19,02% 34,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,95% 0,34% 12,46% 5,71% 10,46% 6,57% 26,98% 7,76% 12,31% -0,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -31,55% 0,86% 44,13% 18,78% 34,11% 5,38% 37,22% 10,03% 14,85% -1,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,15% 83,46% 68,46% 69,55% 75,57% 71,10% 84,96% 91,46% 93,08% 86,59%
Rörelsekapital/omsättning -27,33% 18,90% 0,48% -19,78% -17,65% -5,72% -13,82% -21,47% -20,67% -41,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,12% 71,50% 24,70% 18,39% 15,66% 43,17% 36,33% 16,99% 16,41% 9,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,51% 159,31% 101,17% 19,93% 28,28% 61,84% 49,74% 9,55% 18,33% 8,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!