Visa allt om Fotograf Jens Mortensen AB
Visa allt om Fotograf Jens Mortensen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 805 1 362 1 398 509 2 539 1 814 1 502 1 135 1 081 1 575
Övrig omsättning - - - 19 - - - - - 102
Rörelseresultat (EBIT) 61 32 195 -219 606 492 267 147 -17 369
Resultat efter finansnetto 63 35 232 -187 618 511 284 170 -10 381
Årets resultat 44 20 130 26 298 280 204 120 -11 270
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 49 93 166 213 90 119 44 92 153
Omsättningstillgångar 1 267 1 385 1 409 1 039 2 107 1 508 1 128 1 031 842 1 297
Tillgångar 1 273 1 434 1 502 1 206 2 320 1 597 1 247 1 075 934 1 450
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 948 979 1 034 904 1 028 1 020 840 836 791 922
Obeskattade reserver 160 160 160 100 325 125 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 165 295 309 202 967 452 407 238 143 528
Skulder och eget kapital 1 273 1 434 1 502 1 206 2 320 1 597 1 247 1 075 934 1 450
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 449 376 337 529
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 519 540 64 943 603 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 225 239 89 321 213 165 137 144 203
Utdelning till aktieägare 100 75 75 0 150 290 100 100 75 120
Omsättning 805 1 362 1 398 528 2 539 1 814 1 502 1 135 1 081 1 677
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 805 - 1 398 509 2 539 1 814 1 502 1 135 1 081 1 575
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 664 - 782 162 1 268 817 617 513 481 737
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 105 76 269 -145 673 522 341 195 44 430
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,90% -2,58% 174,66% -79,95% 39,97% 20,77% 32,33% 5,00% -31,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,03% 2,51% 15,45% -15,51% 26,59% 32,00% 22,77% 15,81% -0,96% 26,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,95% 2,64% 16,60% -36,74% 24,30% 28,17% 18,91% 14,98% -0,83% 24,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 98,75% 98,50% 98,04% 95,83% 94,65% 88,55% 95,24% 83,26% 91,68%
Rörelsekapital/omsättning 136,89% 80,03% 78,68% 164,44% 44,90% 58,21% 48,00% 69,87% 64,66% 48,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,27% 76,97% 77,15% 81,43% 54,63% 69,64% 67,36% 77,77% 84,69% 63,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 767,88% 469,49% 455,99% 514,36% 217,89% 333,63% 277,15% 433,19% 588,81% 245,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...