Visa allt om Gutens Fastighetsservice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2021 är 16 månader.

Bokslutet 2018 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-08 2019-08 2018-08 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 1 370 3 424 2 195 1 724 2 489 5 093 6 388 6 470 6 451 6 535
Övrig omsättning 175 338 1 319 183 145 551 361 636 605 750
Rörelseresultat (EBIT) 82 972 1 388 350 135 179 299 134 125 195
Resultat efter finansnetto 82 972 1 387 350 135 159 299 233 1 605 168
Årets resultat -4 -4 139 27 108 2 162 795 1 548 103
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-08 2019-08 2018-08 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 12 0 26 63 224 1 376 1 882 2 146 2 187
Omsättningstillgångar 1 282 1 366 999 852 975 2 122 5 180 4 830 4 760 3 390
Tillgångar 1 291 1 378 999 878 1 038 2 346 6 557 6 712 6 905 5 577
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 400 403 408 268 241 133 4 730 4 769 3 974 2 426
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 839 762 1 549 1 515
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 6 12 143 220
Kortfristiga skulder 891 975 592 610 797 2 213 981 1 169 1 239 1 416
Skulder och eget kapital 1 291 1 378 999 878 1 038 2 346 6 557 6 712 6 905 5 577
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-08
2019-08
2018-08
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 332 2 668 2 499 2 473
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 1 059 1 177 914 938
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 100 200 0 0
Omsättning 1 545 3 762 3 514 1 907 2 634 5 644 6 749 7 106 7 056 7 285
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 2 2 5 7 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 685 1 141 732 862 1 245 1 019 913 719 717 726
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 519 523 367 368 383 517 487 426 397 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 85 973 1 412 387 296 394 905 798 409 466
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -59,99% 55,99% 27,32% -30,74% -51,13% -20,27% -1,27% 0,29% -1,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,35% 70,54% 138,94% 39,86% 13,01% 7,67% 4,56% 3,49% 23,32% 3,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,99% 28,39% 63,23% 20,30% 5,42% 3,53% 4,68% 3,62% 24,96% 2,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,26% 79,47% 74,12% 79,99% 59,86% 66,88% 77,05% 75,73% 67,94% 65,98%
Rörelsekapital/omsättning 28,54% 11,42% 18,54% 14,04% 7,15% -1,79% 65,73% 56,58% 54,58% 30,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,98% 29,25% 40,84% 30,52% 23,22% 5,67% 82,12% 79,91% 75,05% 63,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,88% 140,10% 168,75% 139,67% 122,33% 95,89% 528,03% 413,17% 384,18% 239,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!