Visa allt om Aktiebolaget Kullens Ägg
Visa allt om Aktiebolaget Kullens Ägg

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 698 4 230 3 814 5 447 4 476 4 427 3 929 4 118 4 655 3 399
Övrig omsättning 349 - - 5 73 87 202 154 157 164
Rörelseresultat (EBIT) 281 210 59 932 461 385 324 596 584 284
Resultat efter finansnetto 179 107 -49 846 391 321 212 468 488 160
Årets resultat 112 88 54 519 218 268 146 139 239 226
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 398 1 141 1 323 1 479 1 614 1 547 1 606 1 736 1 865 2 221
Omsättningstillgångar 5 231 4 952 4 718 4 742 4 229 3 521 3 050 2 585 1 891 1 573
Tillgångar 6 630 6 094 6 041 6 221 5 843 5 068 4 656 4 320 3 756 3 794
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 136 2 025 1 937 1 882 1 364 1 145 877 731 617 378
Obeskattade reserver 675 639 646 766 585 487 525 510 230 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 262 3 123 3 148 3 202 3 146 3 023 2 921 2 797 2 697 2 717
Kortfristiga skulder 556 307 310 371 748 413 333 282 211 632
Skulder och eget kapital 6 630 6 094 6 041 6 221 5 843 5 068 4 656 4 320 3 756 3 794
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 360 360 360 371
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 408 360 360 360 360 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 171 158 158 158 156 158 163 166 156
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Omsättning 4 047 4 230 3 814 5 452 4 549 4 514 4 131 4 272 4 812 3 563
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 849 2 115 1 907 2 724 2 238 2 214 1 965 2 059 2 328 1 700
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 298 297 266 260 261 260 260 262 265 266
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 451 384 239 1 093 596 512 449 745 734 434
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,58% 10,91% -29,98% 21,69% 1,11% 12,67% -4,59% -11,54% 36,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,60% 3,82% 1,49% 15,70% 9,07% 9,00% 7,54% 14,26% 16,85% 8,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,25% 5,51% 2,36% 17,94% 11,84% 10,30% 8,93% 14,96% 13,60% 9,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,10% 43,90% 44,39% 51,29% 44,50% 42,24% 41,38% 47,62% 44,64% 49,01%
Rörelsekapital/omsättning 126,42% 109,81% 115,57% 80,25% 77,77% 70,21% 69,15% 55,93% 36,09% 27,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,16% 41,41% 40,41% 39,86% 30,72% 29,67% 27,15% 25,62% 20,84% 11,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 799,28% 1 422,80% 1 400,65% 1 266,31% 504,81% 793,46% 838,14% 891,84% 895,26% 188,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...