Visa allt om Venczel's Bil & Maskin AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 53 356 40 940 42 215 23 871 28 570 25 199 26 915 23 344 24 060 25 068
Övrig omsättning 301 308 348 223 236 1 457 431 379 308 1 514
Rörelseresultat (EBIT) 7 080 3 991 390 3 967 3 745 5 427 4 090 4 487 4 270 6 329
Resultat efter finansnetto 7 000 6 779 1 698 5 724 4 285 7 954 5 155 5 913 4 236 6 691
Årets resultat 4 739 6 718 1 263 4 960 3 003 5 427 2 916 3 558 1 759 4 396
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 927 42 749 41 111 28 806 7 220 6 209 7 699 8 821 10 090 10 856
Omsättningstillgångar 19 510 15 950 13 642 21 949 40 374 41 363 33 363 28 498 24 592 21 075
Tillgångar 63 437 58 699 54 753 50 755 47 594 47 572 41 062 37 320 34 682 31 931
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 462 43 076 37 656 37 615 33 985 33 772 28 345 25 829 23 871 22 113
Obeskattade reserver 9 542 9 298 10 369 11 715 12 225 11 946 10 969 9 754 8 435 6 773
Avsättningar (tkr) 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 433 1 324 1 729 1 425 1 385 1 855 1 748 1 737 2 375 3 046
Skulder och eget kapital 63 437 58 699 54 753 50 755 47 594 47 572 41 062 37 320 34 682 31 931
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 464 696
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 688 2 885 2 778 2 780 2 320 2 209
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 039 894 868 907 931 925
Utdelning till aktieägare 1 410 1 354 1 298 1 222 1 330 2 790 0 400 700 0
Omsättning 53 657 41 248 42 563 24 094 28 806 26 656 27 346 23 723 24 368 26 582
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 0 7 8 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 622 5 849 - 3 410 3 571 2 800 2 991 2 594 2 673 2 785
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 539 520 - 495 466 420 173 410 414 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 568 4 676 1 258 5 357 4 860 6 570 7 740 5 861 5 837 7 763
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,33% -3,02% 76,85% -16,45% 13,38% -6,38% 15,30% -2,98% -4,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,19% 11,55% 3,10% 11,28% 10,04% 16,72% 12,55% 15,84% 13,54% 20,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,30% 16,56% 4,02% 23,97% 16,72% 31,57% 19,15% 25,33% 19,52% 26,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,28% 22,06% 25,15% 42,13% 33,55% 40,17% 72,09% 46,20% 44,87% 47,04%
Rörelsekapital/omsättning 32,01% 35,73% 28,22% 85,98% 136,47% 156,78% 117,46% 114,64% 92,34% 71,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,97% 85,74% 83,55% 92,11% 91,44% 90,58% 89,87% 88,47% 86,75% 84,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 358,24% 644,11% 265,88% 946,25% 2 833,86% 2 158,76% 1 838,84% 1 554,12% 968,80% 633,85%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...