Visa allt om Frejs Revisorer AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 70 259 64 534 64 465 60 586 57 395 56 322 49 038 52 011 48 448 45 407
Övrig omsättning 464 392 80 91 49 95 11 400 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 9 337 6 252 7 450 4 468 5 539 6 325 3 855 4 308 4 647 3 299
Resultat efter finansnetto 9 308 6 251 7 429 4 375 5 492 6 238 3 735 4 195 4 602 3 270
Årets resultat 461 478 0 0 0 66 26 0 0 2 607
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 799 1 100 1 203 662 883 981 1 406 1 226 1 487 948
Omsättningstillgångar 21 925 20 276 18 984 26 209 26 473 21 460 19 493 20 878 21 358 21 137
Tillgångar 22 724 21 376 20 187 26 871 27 356 22 441 20 899 22 104 22 845 22 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 676 4 684 4 206 4 206 7 206 3 281 3 216 3 189 3 189 3 189
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 434 1 434 2 334 3 729 4 229 5 412
Avsättningar (tkr) 1 325 1 126 955 1 255 1 112 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 723 15 566 15 026 21 410 17 604 17 726 15 349 15 186 15 427 13 484
Skulder och eget kapital 22 724 21 376 20 187 26 871 27 356 22 441 20 899 22 104 22 845 22 085
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 4 001 4 343
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 22 419 21 872 22 082 16 021 15 478
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 9 586 9 405 9 699 8 795 8 916
Utdelning till aktieägare 460 470 0 0 3 000 0 0 0 0 0
Omsättning 70 723 64 926 64 545 60 677 57 444 56 417 49 049 52 411 48 448 45 407
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 46 46 44 43 44 43 39 41 38 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 527 1 403 1 465 1 409 1 304 1 310 1 257 1 269 1 275 1 261
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 970 969 966 933 839 808 879 849 835 855
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 692 6 593 7 763 4 962 6 000 6 776 4 309 4 779 5 209 3 669
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,87% 0,11% 6,40% 5,56% 1,91% 14,85% -5,72% 7,35% 6,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,09% 29,26% 36,90% 16,65% 20,39% 28,24% 18,53% 19,54% 20,50% 15,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,29% 9,69% 11,56% 7,38% 9,72% 11,25% 7,90% 8,30% 9,67% 7,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,40% 7,30% 6,14% 7,92% 15,45% 6,63% 8,45% 10,94% 12,24% 16,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,58% 21,91% 20,84% 15,65% 30,43% 19,60% 24,10% 27,59% 27,60% 32,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,11% 130,26% 126,34% 122,41% 150,38% 121,07% 127,00% 137,48% 138,45% 156,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!