Visa allt om Erik Lundströms Butik AB
Visa allt om Erik Lundströms Butik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 20 205 20 095 20 562 22 910 23 941 24 107 23 803 25 003 25 348 24 208
Övrig omsättning 2 145 1 925 1 741 1 731 1 615 1 092 1 209 1 202 1 051 974
Rörelseresultat (EBIT) 455 281 279 -491 308 -57 -10 -225 198 62
Resultat efter finansnetto 451 274 271 -495 306 -63 -16 -224 213 70
Årets resultat 226 169 465 -494 281 -63 -16 -167 111 50
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 327 105 158 311 416 525 733 670 411 359
Omsättningstillgångar 2 758 2 711 2 621 2 560 2 654 1 784 1 644 1 652 2 475 1 989
Tillgångar 3 085 2 817 2 779 2 871 3 070 2 310 2 377 2 322 2 886 2 347
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 512 287 117 -347 147 -134 -71 -55 242 131
Obeskattade reserver 221 64 0 0 0 0 0 0 57 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 181 81 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 352 2 467 2 661 3 219 2 923 2 262 2 367 2 377 2 587 2 216
Skulder och eget kapital 3 085 2 817 2 779 2 871 3 070 2 310 2 377 2 322 2 886 2 347
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 379 370 329 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 3 024 3 354 4 070 3 906 3 490 3 080 3 120 3 069 3 027
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 1 018 1 067 1 462 1 331 1 149 1 183 1 156 1 321 1 333
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 130 0
Omsättning 22 350 22 020 22 303 24 641 25 556 25 199 25 012 26 205 26 399 25 182
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 10 13 13 13 13 12 11 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 021 2 233 2 056 1 762 1 842 1 854 1 831 2 084 2 304 1 513
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 443 451 443 429 404 362 361 398 435 294
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 520 333 433 -297 511 167 217 -65 356 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,55% -2,27% -10,25% -4,31% -0,69% 1,28% -4,80% -1,36% 4,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,75% 9,98% 10,04% -17,00% 10,23% -2,47% -0,42% -9,60% 7,38% 3,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,25% 1,40% 1,36% -2,13% 1,31% -0,24% -0,04% -0,89% 0,84% 0,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,20% 24,39% 25,20% 25,81% 27,18% 25,63% 24,86% 23,87% 24,76% 24,71%
Rörelsekapital/omsättning 2,01% 1,21% -0,19% -2,88% -1,12% -1,98% -3,04% -2,90% -0,44% -0,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,18% 11,96% 4,21% -12,09% 4,79% -5,80% -2,99% -2,37% 9,81% 5,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,71% 80,75% 70,95% 55,02% 65,82% 39,92% 41,74% 44,01% 73,10% 58,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...