Visa allt om Auktoritet Inkasso AB
Visa allt om Auktoritet Inkasso AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 261 7 116 6 606 4 598 5 137 6 511 7 743 9 592 10 048 4 268
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 135 1 381 1 774 -453 526 1 429 3 464 5 571 5 613 2 029
Resultat efter finansnetto 65 1 396 1 733 -454 517 1 433 3 500 5 663 5 857 2 054
Årets resultat 53 -14 1 413 -454 378 1 029 2 571 4 168 4 304 2 054
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 189 271 250 337 138 132 154 39 69 98
Omsättningstillgångar 3 825 4 023 5 644 6 786 9 004 7 750 5 950 11 325 11 426 4 766
Tillgångar 4 014 4 293 5 894 7 124 9 141 7 882 6 104 11 364 11 495 4 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 188 1 135 2 679 1 266 770 392 1 984 4 268 4 879 2 629
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0
Kortfristiga skulder 2 826 3 158 3 214 5 857 8 372 7 490 4 120 5 596 6 615 2 235
Skulder och eget kapital 4 014 4 293 5 894 7 124 9 141 7 882 6 104 11 364 11 495 4 864
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 100 735 500 287 527 618 681 1 415 515
Varav tantiem till styrelse & VD - - 179 - - - - - 805 -
Löner till övriga anställda - 2 302 1 255 1 115 127 1 184 1 016 1 156 837 708
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 917 788 676 482 540 517 647 816 482
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 883 4 168 4 780 2 054
Omsättning 5 261 7 116 6 606 4 598 5 137 6 511 7 743 9 592 10 048 4 268
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 4 3 4 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 877 1 186 1 321 1 150 1 712 1 628 1 549 1 918 2 512 1 423
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 605 611 586 763 580 451 515 785 586
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 232 1 468 1 861 -354 583 1 471 3 498 5 600 5 642 2 058
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,07% 7,72% 43,67% -10,49% -21,10% -15,91% -19,28% -4,54% 135,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,14% 32,63% 30,23% -6,13% 6,33% 18,85% 57,72% 49,86% 50,97% 42,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,16% 19,69% 26,98% -9,50% 11,27% 22,82% 45,50% 59,07% 58,31% 48,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,99% 12,16% 36,78% 20,20% 12,30% 3,99% 23,63% 59,73% 47,88% 59,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,60% 26,44% 45,45% 17,77% 8,42% 4,97% 32,50% 37,56% 42,44% 54,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,35% 127,39% 175,61% 115,86% 107,55% 103,47% 144,42% 202,38% 172,73% 213,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...