Visa allt om Mezzo Media AB
Visa allt om Mezzo Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 832 1 940 2 946 2 820 2 426 3 068 3 509 2 871 2 841 3 139
Övrig omsättning 12 - - - - - - - 221 207
Rörelseresultat (EBIT) -163 146 440 394 -101 182 591 429 413 545
Resultat efter finansnetto -109 168 445 426 -52 158 706 543 365 562
Årets resultat 54 187 295 332 50 141 387 360 166 298
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 606 822 1 076 756 632 894 1 529 1 006 879 1 037
Omsättningstillgångar 804 805 647 799 809 979 716 954 1 056 1 042
Tillgångar 1 409 1 627 1 722 1 555 1 442 1 873 2 245 1 960 1 935 2 080
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 515 661 675 480 348 648 885 827 783 941
Obeskattade reserver 510 680 747 704 704 820 881 707 633 534
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 386 286 301 372 389 404 479 427 519 605
Skulder och eget kapital 1 409 1 627 1 722 1 555 1 442 1 873 2 245 1 960 1 935 2 080
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 087 1 116 971 926 1 012
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 736 1 003 1 081 1 178 267 361 300 401 428
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 371 447 479 536 560 607 523 564 607
Utdelning till aktieägare 200 200 200 100 200 350 378 328 316 324
Omsättning 1 844 1 940 2 946 2 820 2 426 3 068 3 509 2 871 3 062 3 346
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 916 970 1 473 940 809 767 877 718 710 785
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 688 561 736 529 577 486 525 458 480 519
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -163 146 440 394 -101 182 591 429 413 545
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,57% -34,15% 4,47% 16,24% -20,93% -12,57% 22,22% 1,06% -9,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,74% 11,25% 29,73% 27,46% -3,61% 9,72% 31,49% 27,70% 21,40% 27,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,95% 9,43% 17,38% 15,14% -2,14% 5,93% 20,15% 18,91% 14,57% 17,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,04% 79,23% 73,42% 78,01% 77,74% 78,49% 86,09% 89,86% 83,63% 86,62%
Rörelsekapital/omsättning 22,82% 26,75% 11,74% 15,14% 17,31% 18,74% 6,75% 18,36% 18,90% 13,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,78% 73,23% 73,03% 66,18% 60,11% 66,86% 68,34% 68,78% 64,02% 63,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 208,29% 281,47% 214,95% 214,78% 207,97% 242,33% 149,48% 223,42% 203,47% 172,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...