Visa allt om Webbplatsen i Sverige AB
Visa allt om Webbplatsen i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 325 4 782 5 115 5 801 5 425 5 260 3 710 3 715 4 704 4 118
Övrig omsättning 13 122 102 80 - 3 3 28 12 15
Rörelseresultat (EBIT) -263 557 628 434 838 489 -118 -893 713 550
Resultat efter finansnetto -251 575 639 444 799 500 -62 -885 738 533
Årets resultat -110 209 294 295 577 455 -62 -375 376 272
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 330 345 360 77 103 47 22 78 29 75
Omsättningstillgångar 2 135 2 885 2 527 2 407 1 962 1 703 1 575 1 592 2 598 2 062
Tillgångar 2 465 3 230 2 887 2 483 2 064 1 750 1 597 1 670 2 627 2 138
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 877 1 986 1 777 1 483 1 188 611 886 948 1 393 1 198
Obeskattade reserver 0 142 142 0 0 0 0 0 511 316
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 588 1 101 968 1 000 876 1 139 710 722 722 624
Skulder och eget kapital 2 465 3 230 2 887 2 483 2 064 1 750 1 597 1 670 2 627 2 138
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 867 820 750 736 883
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 1 188 1 672 1 816 1 110 446 506 529 570 456
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 457 556 579 442 520 505 492 462 535
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 70 181
Omsättning 3 338 4 904 5 217 5 881 5 425 5 263 3 713 3 743 4 716 4 133
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 5 5 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 108 1 594 1 023 1 160 1 808 1 315 928 929 1 176 1 030
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 574 454 493 531 479 469 458 458 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -248 572 640 438 849 496 -104 -878 759 598
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,47% -6,51% -11,83% 6,93% 3,14% 41,78% -0,13% -21,02% 14,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,18% 17,80% 22,13% 17,92% 38,71% 28,57% -3,88% -52,99% 28,66% 26,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,55% 12,02% 12,49% 7,67% 14,73% 9,51% -1,67% -23,82% 16,01% 13,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,84% 77,85% 82,56% 100,00% 76,37% 77,07% 83,91% 78,92% 87,99% 88,54%
Rörelsekapital/omsättning 46,53% 37,31% 30,48% 24,25% 20,02% 10,72% 23,32% 23,42% 39,88% 34,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,15% 64,92% 65,39% 59,73% 57,56% 34,91% 55,48% 56,77% 67,03% 66,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 363,10% 262,03% 261,05% 240,70% 223,97% 149,52% 221,83% 220,50% 359,83% 330,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...