Visa allt om Cederträ Väst AB
Visa allt om Cederträ Väst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 909 8 555 9 486 8 961 8 069 7 184 7 120 7 993 7 344 6 739
Övrig omsättning 212 131 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 797 517 1 329 766 1 085 409 243 292 717 718
Resultat efter finansnetto 639 355 1 281 589 861 335 228 280 686 677
Årets resultat 356 204 851 440 527 272 162 207 361 373
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 713 5 943 5 750 5 617 5 753 4 557 1 111 727 773 780
Omsättningstillgångar 6 138 7 178 6 312 4 570 3 249 3 364 3 439 2 933 2 757 2 094
Tillgångar 11 851 13 121 12 062 10 187 9 002 7 922 4 550 3 660 3 529 2 873
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 086 4 031 3 827 2 976 2 536 2 009 1 737 1 575 1 368 1 357
Obeskattade reserver 1 195 1 016 926 741 721 579 620 620 634 459
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 102 7 423 6 811 6 338 5 345 3 477 1 041 0 681 0
Kortfristiga skulder 468 652 498 132 400 1 857 1 152 1 465 846 1 057
Skulder och eget kapital 11 851 13 121 12 062 10 187 9 002 7 922 4 550 3 660 3 529 2 873
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 492 367 555 414 607
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 700 928 878 639 0 12 236 110 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 294 363 327 259 235 202 297 238 276
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0 0 350
Omsättning 9 121 8 686 9 486 8 961 8 069 7 184 7 120 7 993 7 344 6 739
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 455 4 278 3 162 2 987 2 690 3 592 3 560 2 664 2 448 3 370
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 659 503 435 408 304 377 306 384 268 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 113 868 1 634 1 072 1 224 550 348 338 783 787
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,14% -9,81% 5,86% 11,05% 12,32% 0,90% -10,92% 8,84% 8,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,73% 3,94% 11,94% 7,55% 12,05% 5,16% 5,34% 7,98% 20,54% 24,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,95% 6,04% 15,18% 8,58% 13,45% 5,69% 3,41% 3,65% 9,87% 10,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,02% 37,10% 44,08% 39,43% 42,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 63,64% 76,28% 61,29% 49,53% 35,31% 20,98% 32,12% 18,37% 26,02% 15,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,91% 36,76% 37,72% 34,89% 34,07% 30,75% 48,22% 55,52% 51,70% 58,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 278,21% 103,22% 450,00% 428,03% 309,75% 42,76% 61,37% 78,91% 75,53% 168,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...