Visa allt om Ronny & Annika Livs AB
Visa allt om Ronny & Annika Livs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 55 089 55 630 54 911 55 425 54 258 50 706 60 027 60 842 60 280 57 084
Övrig omsättning 9 109 2 94 97 3 256 149 55 126
Rörelseresultat (EBIT) 1 561 1 682 1 679 1 005 1 271 528 1 422 -353 616 784
Resultat efter finansnetto 1 571 1 658 1 639 959 1 203 492 1 403 -384 526 656
Årets resultat 1 676 989 767 497 545 492 1 403 -384 526 656
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 661 1 906 2 627 2 860 3 089 3 374 1 027 1 334 2 164 2 750
Omsättningstillgångar 4 396 5 180 4 187 3 451 3 923 2 898 4 404 3 819 4 415 3 257
Tillgångar 7 058 7 086 6 814 6 311 7 012 6 272 5 431 5 153 6 578 6 007
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 517 1 741 1 452 1 624 2 127 1 582 2 137 733 1 317 792
Obeskattade reserver 1 100 1 700 1 400 820 580 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 120 285 465 645 0 589 1 061 1 532
Kortfristiga skulder 3 440 3 645 3 841 3 582 3 840 4 044 3 294 3 830 4 201 3 684
Skulder och eget kapital 7 058 7 086 6 814 6 311 7 012 6 272 5 431 5 153 6 578 6 007
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 330 300 273 254
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 167 5 435 5 113 5 387 4 653 4 591 5 266 5 277 4 744 4 443
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 089 1 764 1 623 1 645 1 581 1 658 1 785 1 772 1 708 1 845
Utdelning till aktieägare 1 500 900 700 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 55 098 55 739 54 913 55 519 54 355 50 709 60 283 60 991 60 335 57 210
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 18 18 18 17 17 22 22 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 443 3 091 3 051 3 079 3 192 2 983 2 729 2 766 3 349 3 171
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 400 374 391 367 368 336 334 374 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 239 2 443 2 404 1 648 1 870 915 2 004 477 1 462 1 659
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,97% 1,31% -0,93% 2,15% 7,01% -15,53% -1,34% 0,93% 5,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,41% 23,75% 24,66% 15,96% 18,15% 8,47% 26,29% -6,17% 9,76% 13,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,87% 3,03% 3,06% 1,82% 2,35% 1,05% 2,38% -0,52% 1,07% 1,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,54% 20,31% 20,86% 18,94% 19,65% 19,05% 19,63% 17,76% 17,98% 17,81%
Rörelsekapital/omsättning 1,74% 2,76% 0,63% -0,24% 0,15% -2,26% 1,85% -0,02% 0,36% -0,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,82% 43,28% 37,33% 35,31% 36,43% 25,22% 39,35% 14,22% 20,02% 13,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,40% 96,24% 63,92% 57,40% 60,62% 34,62% 91,96% 58,09% 68,91% 51,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...